Uppförandekod och policys

Uppförandekod

Som en del i Kinneviks strävan att upprätthålla högsta etiska standard har bolaget antagit en uppförandekod för affärsetik. Alla chefer och anställda på Kinnevik förväntas följa koden till fullo.

Ladda ner uppförandekoden

 

Corporate Responsibility policy

För Kinnevik innefattar Corporate Responsibility ("CR") frågor som rör socialt ansvar, miljöansvar och etik. Kinneviks policyer inom dessa områden är framtagna utifrån de tio principerna i FNs Global Compact samt OECDs riktlinjer för multinationella företag.

Ladda ner Corporate Responsibility policy

 

Whistleblower policy

Kinnevik eftersträvar högsta möjliga ambitionsnivå avseende öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. Därmed förväntar vi oss att anställda och andra vi arbetar med som hyser allvarliga farhågor om någon del av Bolagets verksamhet gör sin röst hörd och rapporterar detta.

Ladda ner Whistleblower policy