Syfte och strategi

Överallt där vi är verksamma runt om i världen är vårt fokus att bygga digitala konsumentbolag som påverkar människors liv på ett positivt sätt.

Att vara ledande när det gäller att erbjuda valmöjligheter till konsumenter, innebär för oss även en hög ambitionsnivå
inom hållbarhet. Som aktiv ägare och ledande investerare har vi därför tydliga förväntningar på att våra portföljbolag ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Under 2011 antog Kinnevik formellt de Tio Principerna i Förenta Nationernas (FNs) Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljöarbete samt korruptionsbekämpning. Vår Hållbarhetsrapport 2016 beskriver de åtgärder som har vidtagits för att integrera FNs Global Compact och dess principer i Kinneviks affärsstrategi, kultur och löpande verksamhet. Årets rapport följer riktlinjerna i GRI G4 och hämtar inspiration från International Integrated Reporting Council’s International Integrated Reporting Framework. Dessutom har Kinnevik under 2016 implementerat ett system för klimatrapportering, Our Impacts. Hela Klimatrapporten finns tillgänglig här. 

Som en del i Kinneviks strävan att upprätthålla högsta etiska standard har vi en Uppförandekod för affärsetik, en Whistleblower Policy samt en Corporate Responsibility Policy. Alla anställda och representanter för Kinnevik förväntas följa Uppförandekoden till fullo. Som framgår av Whistleblower Policyn förväntar sig Kinnevik att alla anställda och andra vi arbetar med som hyser allvarliga farhågor om någon del av vår verksamhet gör sin röst hörd och rapporterar detta. I Corporate Responsibility Policyn beskriver vi våra förväntningar på portföljbolagen vad gäller socialt ansvarstagande och miljö och hur de hanterar sin inverkan på olika intressenter. 

För Kinnevik är hållbarhet, inklusive socialt och miljömässigt ansvar, nära sammankopplat med strukturer för bolagsstyrning, riskhantering och efterlevnad av lagar och regler (Governance, Risk management, Compliance ”GRC”). För att stödja integrationen av vår hållbarhetsagenda etablerade Kinnevik en särskild GRC-funktion under 2014. Syftet med GRC-funktionen är att driva och följa upp implementeringen av hållbarhetsstrukturer på Kinnevik och i Kinneviks portföljbolag. Under 2016 etablerade Kinnevik även ett GRC-Utskott som utses av styrelsen för att bistå i dess arbete att övervaka bolagsstyrning och hållbarhetsstrukturer på Kinnevik och i Kinneviks portföljbolag, inklusive riskhanteringsprocesser samt efterlevnad av lagar, regler och uppförandekoder.