Kinneviks roll som aktiv ägare

Vår roll som aktiva ägare är att bidra med den tid och de resurser som krävs för att stödja vart och ett av våra bolag så att de kan nå sin fulla potential för värdeskapande.

I vår Corporate Responsibility Policy har vi dragit upp riktlinjerna för Kinneviks förväntningar på portföljbolagen i fråga om deras sociala och miljömässiga påverkan på sina intressenter. Bolagen kan göra det genom att kombinera ekonomiska resultat med solida strukturer för styrning, riskhantering och efterlevnad, samt socialt ansvar och miljöansvar. 

Kinnevik interagerar löpande om hållbarhetsfrågor, inklusive miljömässiga och sociala faktorer, med 16 av våra portföljbolag, vilka motsvarar 92% av Kinneviks Portföljvärde per 31 december 2016. 

Noterade bolag

I Kinneviks största noterade bolag, Zalando, Millicom, Tele2, MTG och Qliro Group utövar vi vår roll som aktiva ägare genom representation i styrelserna. Genom sina egna engagerade team gjorde våra noterade bolag stora framsteg med sitt hållbarhetsarbete under 2016. Mer information finns i respektive bolags Års- och Hållbarhetsredovisningar.

Onoterade bolag

Kinnevik arbetar löpande med hållbarhet inom olika arbetsflöden, genom representation i styrelserna samt dialoger med ledningen, med samtliga av våra större privata bolag. På sidan 7 i den här rapporten finns en intervju med Kinneviks GRC Director Mathew Joseph där han berättar om våra viktigaste fokusområden inom
hållbarhet och vårt arbete under 2016 och framåt.

Nya investeringar

Hållbarhet är ett separat arbetsflöde i due diligence-processen för samtliga nya investeringar som Kinnevik gör. Alla potentiella nya investeringar utvärderas utifrån deras hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrukturer. Om ett potentiellt investeringsobjekt inte följer relevanta standarder, eller inte bedöms vara mottagligt för nödvändiga förbättringar, avstår Kinnevik från investeringen.

Under 2016 gjorde Kinnevik två nya investeringar, babylon och Betterment. Som med alla nya investeringar var båda bolagen föremål för en due diligence-process med inriktning på hållbarhet för att säkerställa att de motsvarade Kinneviks förväntningar. Due diligence-processen gällande hållbarhet omfattar bland annat granskning av mänskliga rättigheter, en granskning av positiva och negativa aspekter avseende miljö och sociala frågor samt en bedömning av korruptionsrisken. Samtliga av dessa uppvisade låga risknivåer för båda bolagen. De frågor som identifierades diskuterades med bolagens ledningsgrupper och övriga aktieägare, och man enades om en hållbarhetsplan för att hantera större brister. Mot bakgrund av att båda bolagen befinner sig i ett ganska tidigt utvecklingsskede arbetar Kinneviks investerings- och hållbarhetsteam fortlöpande tillsammans med ledningsgrupperna för dessa bolag för att stödja utvecklingen av sunda hållbarhetsstrukturer.