Kinneviks bokslutskommuniké 2023

01 Feb 2024, 08:00 am · Regulatory information
”2023 var ett utmanande år. Flera av våra bolag utvecklades inte i linje med våra förväntningar, vilket tyngde substansvärdet under året. Å andra sidan investerade vi ytterligare i våra mest lovande bolag genom att dra nytta av vår starka finansiella ställning och permanenta kapitalstruktur som möjliggjorde för oss att investera under ett år när många var pressade att göra motsatsen. Vi gjorde ett mindre antal väl valda investeringar i nya bolag i våra fokussektorer, och vi höll kraftigt tillbaka investeringarna i bolag där vi saknar övertygelse. Vi går därför in i 2024 med en starkare, mer koncentrerad portfölj, och en nettokassa på 7,9 Mdkr.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga händelser

 • I januari offentliggjorde TravelPerk sin finansieringsrunda på 104 MUSD ledd av nya investeraren SoftBank. Kinnevik deltog genom en ankarinvestering under Q2 2023
 • Aira slutförde en finansieringsrunda på 145 MEUR, upp från det ursprungliga målet på 85 MEUR, innefattande en större investering från Kinneviks partner Temasek
 • Den onoterade portföljen skrevs ned med 3,5 Mdkr eller 11 procent under kvartalet, efter en översyn av våra prognoser och krympande multiplar relativt till publika jämförelsebolag, ett flertal oförändrade värderingar som bekräftats av transaktioner i kvartalet och en utgallring av mindre bolag i portföljen, samt negativa valutaeffekter på 1,7 Mdkr

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 363 Mkr under kvartalet, däribland:
  • 138 Mkr i Oda/Mathem
  • 96 Mkr i Pleo
 • Under helåret 2023 investerade vi totalt 4,9 Mdkr, framför allt i form av följdinvesteringar i våra mest lovande bolag med rekordstora förvärv av befintliga aktier på 1,5 Mdkr
 • Försäljningar under 2023 summerade till 1,4 Mdkr, vilket innebar nettoinvesteringar om 3,5 Mdkr under helåret

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 48,2 Mdkr (171 kr per aktie), en minskning med 2,6 Mdkr eller 5% i kvartalet och 4,7 Mdkr eller 9% under helåret
 • Nettokassan uppgick till 7,9 Mdkr, motsvarande 19% av portföljvärdet vid årets slut
 • Efter att under sex års tid ha byggt upp en ny portfölj från grunden går vi 2024 in i en ny fas mer fokuserad på portföljkoncentration, vilken kommer drivas alltmer av den operationella utvecklingen i portföljbolagen. Under de kommande tre åren förväntar vi oss nettoinvesteringar om i genomsnitt 3-5 Mdkr per år

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till webcasten (för att lyssna):

https://edge.media-server.com/mmc/p/xh6jdiin

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen (för deltagare):

https://register.vevent.com/register/BI5e87cb3471774ec0ae7eed47ba690114

Bilagor