Kinnevik: Bokslutskommuniké 2015

11 feb 2016, 8:00 · Regulatorisk information

FJÄRDE KVARTALET 2015

Utveckling i de operativa bolagen

 • Zalandos preliminära intäkter under kvartalet växte med 30-31%, med en rörelsemarginal på 7-9%
 • Millicom rapporterade intäkter om 1,68 miljarder dollar - tjänsteintäkter organisk tillväxt 6%
 • Tele2 lanserade sitt 4G-nätverk i Nederländerna och kom överens med Kazakhtelecom om en sammanslagning av deras respektive mobilverksamheter

Kinneviks investeringsverksamhet

 • Försäljningen av Kinneviks innehav om 31% i Avito för ett totalt kontant vederlag om 846 MUSD slutfördes den 15 december
 • Kinneviks polska jordbruksbolag Rolnyvik såldes för ett totalt kontant vederlag om cirka 385 Mkr

Kinneviks finansiella ställning

 • Substansvärde om 83,5 Mdkr, upp med 1,4 Mdkr i kvartalet, samt en stark balansräkning med en nettokassa på 7,6 Mdkr
 • Kammarrätten biföll Kinneviks yrkande i skattemål om 702 Mkr

HELÅRET 2015

Utveckling i de operativa bolagen

 • Zalandos preliminära intäkter under helåret växte med 33-34% till nästan 3 miljarder euro, med en justerad rörelsemarginal på 3-4%
 • Millicoms mobila kundbas ökade med nästan 6 miljoner till 63 miljoner kunder med 30% datapenetration
 • Tele2s mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 5% i lokala valutor
 • Global Fashion Group meddelade en bruttoförsäljningstillväxt i euro om 61% för årets första nio månader

Kinneviks investeringsverksamhet

 • Investeringar om 1,6 Mdkr fokuserade på existerande bolag, nettoinvesteringar om 430 Mkr exklusive försäljningen av Avito
 • För 2016 förväntas nettoinvesteringar uppgå till 2-3 Mdkr

Kinneviks finansiella ställning

 • Kinneviks styrelse rekommenderar att årsstämman fattar beslut om en ordinarie utdelning om 7,75 kr per aktie för 2015, en ökning om 7%
 • Idag meddelades att Kinneviks styrelse har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om 500 Mkr mellan 15 februari och 23 mars