Utskiftningen av Kinneviks innehav i Zalando till sina aktieägare

Styrelsen i Kinnevik avser föreslå en utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando till sina aktieägare vid årsstämman 2021. Genom utskiftningen blir Kinneviks portfölj mer balanserad och fokuserad på Kinneviks yngre, i större utsträckning onoterade tillväxtbolag – i linje med Kinneviks strategiska plan att transformera sin portfölj och förstärka sin position som Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare.


Läs hela pressmeddelandet


Höjdpunkter

  • Kinneviks styrelse avser föreslå en utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando. Baserat på stängningskursen för Zalandos aktie den 15 februari 2021 motsvarar den avsedda utskiftningen en extra värdeöverföring till Kinneviks aktieägare om cirka 55,1 Mdkr, motsvarande ett värde om cirka 200 kr eller 0,195 Zalandoaktier per Kinnevikaktie
  • Utskiftningen av aktierna i Zalando kommer ske genom ett automatiskt inlösenförfarande, följt av en möjlighet för aktieägarna att omregistrera de utskiftade Zalandoaktierna till aktier som kan handlas på Frankfurtbörsen 
  • För att slutföra utskiftningen under det andra kvartalet 2021, kommer Kinneviks årsstämma 2021 att hållas den 29 april (istället för den 10 maj som tidigare kommunicerat)
  • Aktieägare som tillsammans representerar 30 procent av aktierna och 50 procent av rösterna har uttryckt sitt stöd för den föreslagna utskiftningen och bekräftat att de avser rösta för utskiftningen vid årsstämman 
  • Utskiftningen markerar början på ett nytt kapitel för både Kinnevik och Zalando efter en tioårig resa som fram till idag har genererat en avkastning om 8,6 gånger de 7,9 Mdkr som Kinnevik har investerat i bolaget
  • Utskiftningen är ett språngsteg i Kinneviks pågående strategiska transformation. Andelen av Kinneviks portfölj investerat i yngre, huvudsakligen onoterade tillväxtbolag ökar från 37 till 67 procent, en fördubbling av investerares exponering mot den investeringsstrategi som genererat en IRR om >40 procent över de senaste tre åren och en avkastning om >100 procent under 2020, medan andelen onoterade bolag ökar från 15 till 27 procent
  • Kinneviks substansvärde proforma utskiftningen uppgår till 71,4 Mdkr, eller 259 kr per aktie, varav 4,3 Mdkr i nettokassa vilket tillsammans med framtida utdelningar från Tele2 sätter Kinnevik i en stark finansiell position att fortsätta genomföra sin strategi och stärka sin ställning som Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare
  • Kinneviks aktieägare får genom den avsedda transaktionen möjlighet att direkt delta i Zalandos framtida värdeskapande, eller sälja för att få ut likvida medel som kan återinvesteras i ett Kinnevik som fortsätter genomföra sin strategi


Strategisk rational

Kinnevik gjorde sin första investering i Zalando under 2010. Som bolagets största aktieägare under 10 år har Kinnevik kontinuerligt stöttat Zalandos strategi medan bolaget utvecklades från att erbjuda katalogförsäljning av mode online till att bli en plattform som länkar samman alla de stora aktörerna inom modeindustrin – från slutkonsumenter, till återförsäljare, varumärken, stylister och fabriker, till annonsörer. Zalandos starka utveckling har skapat betydande värde för Kinneviks aktieägare – från en total investering om 7,9 Mdkr är Kinneviks innehav idag värt 55,1 Mdkr, som nu avses att skiftas ut till aktieägarna. Dessutom har Kinnevik redan realiserat 12,7 Mdkr i kapital från Zalando som använts till att stärka Kinneviks finansiella position, investera i sin portfölj av yngre tillväxtbolag såsom VillageMD, Kolonial och Budbee, och betala en extra kontantutdelning om 1,9 Mdkr under förra året. 

Utskiftningen driver på Kinneviks strategiska transformation genom att en större del av portföljen utgörs av yngre, disruptiva, teknikfokuserade tillväxtbolag. Genom utskiftningen av innehavet i Zalando till Kinneviks aktieägare ökar andelen dessa bolag utgör av Kinneviks portfölj markant, medan Kinneviks aktieägare får möjlighet att direkt delta i Zalandos framtida värdeskapande eller sälja för att få ut likvida medel som kan återinvesteras i Kinnevik som fortsätter genomföra sin tillväxtfokuserade investeringsstrategi. 

Informationsbroschyr

Styrelsens beslutsförslag avseende utskiftningen kommer att finnas med i kallelsen till årsstämman 2021. Kinnevik kommer även publicera en informationsbroschyr gällande utskiftningen av aktierna i Zalando och det automatiska inlösenförfarandet, med detaljerade instruktioner för hur man omregistrerar de mottagna Zalandoaktierna till Clearstream i Tyskland. Kallelsen och informationsbroschyren kommer att göras tillgängliga på Kinneviks hemsida i slutet av det första kvartalet 2021. Informationsbroschyren kommer även att skickas till Kinneviks direktregistrerade aktieägare.

Kapitalmarknadsdag

Kinnevik kommer att hålla en digital kapitalmarknadsdag den 24 februari 2021 innefattande en uppdatering avseende Kinneviks strategi, finansiella position och ramverk för kapitalallokering. Kinnevik kommer även att göra djupdykningar i sina fokussektorer med deltagande från Kinneviks investeringsorganisation och med representanter från några av Kinneviks portföljbolag.

Telefonsupport

Aktieägare med frågor om transaktionen kan ringa till Kinneviks telefonsupport som bemannas av Computershare. 

Telefonnummer: 08-46 00 73 89
Email: kinnevik@computershare.se

Översikt över utskiftningen

Steg för steg

Definitioner

"Frankfurtbörsen" avser Frankfurter Wertpapierbörse/Frankfurt Stock Exchange

"Fraktioner" avser överskjutande fraktioner av Svenska Zalandoaktier

"Stockholmsbörsen" avser Nasdaq Stockholm

"Svenska Zalandoaktier" avser aktier i Zalando som kommer att registreras hos Euroclear och som innehavaren inte kan genomföra transaktioner med på Frankfurtbörsen eller annan marknadsplats

"Tyska Zalandoaktier" avser aktier som Zalando har registrerade hos den tyska värdepapperscentralen Clearstream Banking Aktiengesellschaft och som kan handlas på Frankfurtbörsen

Kinnevik_grafik_mobil_S_1.svg

Översikt över valmöjligheterna

Aktieägarnas två alternativ

Definitioner

"Frankfurtbörsen" avser Frankfurter Wertpapierbörse/Frankfurt Stock Exchange

"Fraktioner" avser överskjutande fraktioner av Svenska Zalandoaktier

"Stockholmsbörsen" avser Nasdaq Stockholm

"Svenska Zalandoaktier" avser aktier i Zalando som kommer att registreras hos Euroclear och som innehavaren inte kan genomföra transaktioner med på Frankfurtbörsen eller annan marknadsplats

"Tyska Zalandoaktier" avser aktier som Zalando har registrerade hos den tyska värdepapperscentralen Clearstream Banking Aktiengesellschaft och som kan handlas på Frankfurtbörsen

Kinnevik_grafik_mobil_S_2.svg

Frågor & Svar

Definitioner

”Direktregistrerad Aktieägare” avser en aktieägare som har sina Kinnevikaktier på ett VP-konto direktregistrerade hos Euroclear

"Euroclear" avser den svenska värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB

"Frankfurtbörsen" avser Frankfurter Wertpapierbörse/Frankfurt Stock Exchange

"Fraktioner" avser överskjutande fraktioner av Svenska Zalandoaktier

”Förvaltarregistrerade Aktieägare” avser aktieägare som har sina Kinnevikaktier på ett konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare

"Inlösenprogrammet" avser det automatiska aktiesplit- och inlösenförfarande genom vilket Kinnevik kan komma utskifta sitt innehav i Zalando till aktieägarna

"Kinnevik" avser Kinnevik AB (publ) (organisationsnummer 556047-9742)

"Omregistreringen" avser den kostnadsfria omregistreringen av Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier under en begränsad period efter Inlösenprogrammet

"Stockholmsbörsen" avser Nasdaq Stockholm 

"Svenska Zalandoaktier" avser aktier i Zalando som kommer att registreras hos Euroclear och som innehavaren inte kan genomföra transaktioner med på Frankfurtbörsen eller annan marknadsplats

"Tyska Zalandoaktier" avser aktier som Zalando har registrerade hos den tyska värdepapperscentralen Clearstream Banking Aktiengesellschaft och som kan handlas på Frankfurtbörsen

"Utskiftningen" avser Kinneviks utskiftning av innehavet i Zalando genom Inlösenprogrammet och Omregistreringen

"Zalando" avser Zalando SE (organisationsnummer HRB 158855 B)

Frågor & Svar

 

Ladda ner i PDF

 

GENERELLA FRÅGOR

Varför avser Kinneviks styrelse föreslå Utskiftningen av Kinneviks innehav i Zalando?

Genom att skifta ut innehavet i Zalando möjliggör Kinnevik för sina aktieägare att direkt delta i Zalandos framtida värdeskapande. Samtidigt leder Utskiftningen till att Kinneviks portfölj blir mer välbalanserad och i högre grad investerad i Kinneviks yngre tillväxtbolag. Utskiftningen av innehavet i Zalando är därför ett led i verkställandet av Kinneviks strategi att vara en ledande europeisk tillväxtinvesterare, till skillnad från att förvalta en portfölj som i hög grad är investerad i ett specifikt börsnoterat bolag. 

Varför kommer Utskiftningen att göras i flera steg istället för genom en utdelning?

För att Utskiftningen av innehavet i Zalando ska kunna tas emot av alla Kinneviks aktieägare kommer aktierna i Zalando att skiftas ut i form av Svenska Zalandoaktier, d.v.s. aktier som innehavaren i praktiken inte kan handla med på Frankfurtbörsen eller annan marknadsplats. De som vill och kan äga Tyska Zalandoaktier kommer därför efter Inlösenprogrammet under en begränsad period kunna omregistrera sina Svenska Zalandoaktier, kostnadsfritt, till Tyska Zalandoaktier som det går att handla med på Frankfurtbörsen.

Vidare är det ur ett skatteperspektiv mer fördelaktigt för vissa aktieägare att genomföra Utskiftningen genom Inlösenprogrammet jämfört med en direktutdelning.

Vad innebär Inlösenprogrammet för mig som aktieägare?

Om årsstämman skulle fatta beslut om Inlösenprogrammet (d.v.s., i enlighet med den avsikt som offentliggjorts av Kinnevik) kommer varje stamaktie att delas upp i två nya aktier varav en är en inlösenaktie. Inlösenaktierna kommer att tas upp till handel på Stockholmsbörsen under en begränsad period och sedan automatiskt lösas in av Kinnevik mot återbetalning i form av Svenska Zalandoaktier. 

För dig som har kalenderår som beskattningsår kan Inlösenprogrammet komma att medföra en skyldighet att deklarera försäljning eller inlösen av inlösenaktier i din skattedeklaration för inkomståret 2021 (d.v.s. under 2022). Notera att om du har annat beskattningsår, än kalenderåret, kan deklarationsskyldighet uppkomma senare eller tidigare.

Behöver jag göra något för att delta i Inlösenprogrammet?

Om årsstämman skulle fatta beslut om Inlösenprogrammet (d.v.s. i enlighet med den avsikt som offentliggjorts av Kinnevik) är deltagande i Inlösenprogrammet helt automatiskt och kräver inga åtgärder från dig som aktieägare. Om du inte är aktiv och säljer dina Inlösenaktier kommer du automatiskt att ta emot Svenska Zalandoaktier när inlösenaktierna löses in. Observera att de aktier du då kommer att erhålla kommer vara Svenska Zalandoaktier som du inte kommer att kunna handla med på börsen, se vidare under ”Hur kan jag registrera om mina Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier?”

När kommer det mer information om Utskiftningen?

Mer information om Utskiftningen av Kinneviks innehav i Zalando kommer finnas dels i kallelsen till årsstämman, dels i en separat informationsbroschyr om Utskiftningen som kommer finnas tillgänglig på Kinneviks hemsida från slutet av mars.

Varför kommer jag få Zalandoaktier som inte går att handla på Stockholmsbörsen?

Av tekniska skäl måste Kinnevik skifta ut värdepapper som kan registreras i Euroclear, vilket är anledningen till att Kinnevik kommer skifta ut Svenska Zalandoaktier som kan omregistreras till Tyska Zalandoaktier.

Kinnevik anser att Utskiftningen av aktierna i Zalando är ett viktigt språngsteg i Kinneviks strategiska utveckling och att det är positivt för aktieägarna att få möjlighet att äga aktier i Zalando direkt. Därutöver är det numera möjligt att som privatperson, genom depå, ISK, eller kapitalförsäkring, äga och handla med utländska aktier på exempelvis Frankfurtbörsen på samma sätt som svenska aktier. Om du omregistrerar dina Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier kommer du sedan kunna handla med dina Tyska Zalandoaktier på samma sätt som du idag kan handla med dina Kinnevikaktier. Se vidare under ”Varför kommer jag inte kunna sälja mina Svenska Zalandoaktier på börsen?”

Varför börsnoteras inte Zalando på Stockholmsbörsen?

Zalandoaktien handlas på Frankfurtbörsen och varken Kinnevik eller Zalando anser att en ytterligare börsnotering är lämplig med hänsyn till den ytterligare administration och de kostnader som det skulle innebära. Därutöver är det numera möjligt att som privatperson, genom depå, ISK, eller kapitalförsäkring, äga och handla med utländska aktier på exempelvis Frankfurtbörsen genom samma kanaler, exempelvis internetbanken, som privatpersoner idag handlar med exempelvis Kinnevikaktien, varför en ytterligare börsnotering på Stockholmsbörsen är svår att motivera.

Varför kommer jag inte kunna sälja mina Svenska Zalandoaktier på börsen?

För att möjliggöra Utskiftningen av innehavet i Zalando kommer Kinneviks aktieägare att få Svenska Zalandoaktier. Med de Svenska Zalandoaktier som skiftas ut till aktieägarna kan du inte genomföra transaktioner på Frankfurtbörsen där de Tyska Zalandoaktierna är noterade. Alla som är upptagna som innehavarare till Svenska Zalandoaktier hos Euroclear kommer, när som helst, kunna omregistrera sina Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier – se vidare nedan ”Hur kan jag registrera om mina Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier?”.

Hur kan jag registrera om mina Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier?

Om du efter Inlösenprogrammet äger Svenska Zalandoaktier kommer du kunna registrera om dessa till Tyska Zalandoaktier om du har en depå, ett ISK eller en kapitalförsäkring. För att omregistrera dina Svenska Zalandoaktier om du är Direktregistrerad Aktieägare behöver du därför öppna en depå, ett ISK eller en kapitalförsäkring och föra över dina aktier dit. Observera eventuella skattekonsekvenser om aktierna förs över till ett ISK eller en kapitalförsäkring. Se vidare under ”Hur öppnar jag en depå, ISK eller kapitalförsäkring och vad kostar det?”.

Du kommer kunna omregistrera dina Svenska Zalandoaktier kostnadsfritt, under en begränsad tid efter Inlösenprogrammet. Du kommer även både innan och efter denna omregistreringsperiod kunna omregistrera Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier på eget initiativ, men det då kommer sannolikt tas ut en avgift för omregistreringen. Mer information om att omregistrera kommer finnas i informationsbroschyren. 

Hur vet jag vilken kontotyp jag har mina aktier på?

Kontakta din bank, fondkommissionär eller nätmäklare som du har dina aktier hos för information angående vilken kontotyp det är som du har dina aktier på.

Vilka är majoritetskraven för årsstämmans beslut?

Besluten i Inlösenprogrammet, som Kinneviks styrelse avser föreslå, måste för att vara giltiga ha biträtts av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Var kan jag hitta mer information om Zalando och Zalandoaktien?

För ytterligare information om Zalando samt om Zalandoaktien, se Zalandos hemsida https://corporate.zalando.com/. Zalandos historiska finansiella rapporter finns tillgängliga under rubriken ”Financial Reporting” och information om Zalandos aktier finns tillgänglig under rubriken ”Share” (rubrikerna som räknats upp i detta stycke finns under avsnittet ”Investor Relations”).

 

FRÅGOR SPECIFIKT FÖR FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE I KINNEVIK

Vad gäller om jag är en Förvaltarregistrerad Aktieägare?

Förvaltarregistrerade Aktieägares innehav kommer att hanteras enligt respektive förvaltares rutiner. Du bör därför i god tid kontakta din förvaltare om du har frågor om Inlösenprogrammet eller Omregistreringen. 

 

FRÅGOR SPECIFIKT FÖR DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE I KINNEVIK

Jag har ingen depå, ISK eller kapitalförsäkring och jag vill inte öppna något sådant. Vad ska jag göra?

Du kommer kunna ha kvar dina erhållna Svenska Zalandoaktier på ditt VP-konto hos Euroclear. Det är möjligt att vid senare tillfälle omregistrera Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier, men då kommer det sannolikt tas ut en avgift. Om du vill undvika denna extra avgift finns följande möjligheter:

  • Avyttra dina inlösenaktier som du erhåller innan dessa löses in till Svenska Zalandoaktier. Inlösenaktierna kommer handlas under en viss period på Stockholmsbörsen. Vid avyttring erhåller du likvida medel istället för Svenska Zalandoaktier
  • Öppna en depå, ISK eller kapitalförsäkring och för över dina Kinnevikaktier, inlösenaktier eller Svenska Zalandoaktier i god tid innan Omregistreringen och delta i Omregistreringen

Observera att utdelningen är föremål för beskattning oavsett om du behåller dina Svenska Zalandoaktier tills vidare eller avyttrar dina inlösenaktier under handelsperioden samt eventuella skattekonsekvenser om aktier förs över till ett ISK eller en kapitalförsäkring. Se vidare under ”Skatterelaterade frågor”.

Hur öppnar jag en depå, ISK eller kapitalförsäkring och vad kostar det?

Banker, fondkommissionärer och nätmäklare som Avanza och Nordnet erbjuder kunder depå, ISK och kapitalförsäkring. Att öppna dessa är normalt kostnadsfritt och går snabbt.

 

TEKNISKA FRÅGOR

När kommer Svenska Zalandoaktier att levereras?

Kort efter att inlösenaktier automatiskt har lösts in kommer Svenska Zalandoaktier att skiftas ut till ditt VP-konto, depå, ISK eller kapitalförsäkring (d.v.s. samma konto som dina Kinnevikaktier finns på i samband med inlösen). Detta kommer att ske efter årsstämman den 29 april 2021, och i sådan tid att utskiftningen kan genomföras under det andra kvartalet 2021. I samband med att Svenska Zalandoaktier levereras kommer inlösenaktierna att tas bort från aktieägares VP-konton, depåer, ISK:er eller kapitalförsäkringar (utan särskild avisering).

Aktieägare kan också välja att sälja samtliga eller några av sina inlösenaktier på Stockholmsbörsen under perioden för handel i inlösenaktierna, till gällande marknadspris.

 

SKATTERELATERADE FRÅGOR*

Vilka är skattekonsekvenserna för mig som svensk aktieägare vid inlösen av inlösenaktierna?

Om du är skattskyldig i Sverige, måste du deklarera inlösen av inlösenaktierna. En kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas baserat på värdet på Svenska Zalandoaktier och Fraktioner du har rätt till, vilket innebär att du kan dra av delar av förvärvskostnaderna för den ursprungliga aktien från inlösenvederlaget.

Om du företräder en juridisk person som är aktieägare i Kinnevik, eller en aktieägare som inte är bosatt i Sverige, bör du kontakta en skatterådgivare för information om de specifika skattekonsekvenser som Inlösenprogrammet medför.

Vilka är skattekonsekvenserna för mig som svensk aktieägare vid försäljning av (förfogande över) inlösenaktier?

Skattekonsekvenserna är desamma som för inlösen av aktier. Se svaret på föregående fråga.

Hur blir skattekonsekvenserna om jag deltar i Omregistreringen?

Deltagande i Omregistreringen utlöser inte någon skatt. Om du öppnat ett ISK eller en kapitalförsäkring för att kunna delta i Omregistreringen kommer beskattning att ske då flytt av Svenska Zalandoaktier från VP-konto eller depå ses som en avyttring vilket innebär att kapitalvinstbeskattning utlöses.

Vilka är skattekonsekvenserna om jag innehar aktier via ISK eller kapitalförsäkring?

Inlösenprogrammet bör inte resultera i någon direkt beskattning då ISK-ägande och kapitalförsäkringsägande är föremål för schablonbeskattning.

Vilka är skattekonsekvenserna för mig som icke-svensk aktieägare vid inlösen av inlösenaktierna?

Om du är begränsat skattskyldig i Sverige och du deltar i Inlösenprogrammet och dina aktier löses in, är du normalt sett skyldig att betala svensk kupongskatt. Kupongskatt kommer att påföras med ett belopp motsvarande värdet på de Svenska Zalandoaktier, inklusive Fraktioner, som utskiftas till aktieägarna (såsom detta bestämts av Skatteverket i dess allmänna råd).

Vilka är skattekonsekvenserna för mig som icke-svensk aktieägare vid försäljning av inlösenaktier?

Ingen svensk kupongskatt påförs om inlösenaktier säljs på Stockholmsbörsen under perioden när inlösenaktierna kommer kunna handlas där.

Vilka är fördelarna med att sälja eller behålla inlösenaktierna?

Om du inte är skattskyldig i Sverige kan det finnas skattemässiga fördelar med att sälja dina inlösenaktier. Mer information kommer finnas i informationsbroschyren. 

Vilka är skattekonsekvenserna för mig som svensk aktieägare av tyska aktier?

För svenska aktieägare kommer utdelning och vinst vid försäljning beskattas i inkomstslaget kapital med 30 %. Tysk kupongskatt kommer att påföras vid en eventuell utdelning. Kupongskatten bör uppgå till maximalt 15 % av utdelningens belopp genom tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Aktieägare kan komma att behöva ansöka om återbetalning av innehållen kupongskatt hos tyska skattemyndigheten ifall kupongskatt överstigande 15 % av utdelningens belopp innehållits. Den tyska kupongskatten kan sedan avräknas mot aktieägarens svenska skatt. Om aktieägaren innehar de tyska aktierna via ett ISK eller en kapitalförsäkring schablonbeskattas innehavet och avräkning av utländsk skatt får då inte ske med ett större belopp än vad som motsvarar den svenska skatten på ISK. Eventuellt överskjutande belopp får avräknas senare år under vissa förutsättningar.

 

* Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes specifika situation och skattemässiga hemvist. Vad gäller de skattekonsekvenser som Inlösenprogrammet kan medföra bör varje aktieägare själv rådfråga skatterådgivare, inklusive vad gäller tillämpbarheten samt effekten av utländska skatteavtal och regler.