Viktiga policys

Kinnevik viktigaste hållbarhetspolicyer är vår Uppförandekod, Whistleblower Policy och Corporate Responsibility Policy.


Uppförandekod

Samtliga medarbetare och representanter för Kinnevik förväntas följa Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har en introduktionsprocess för nya medarbetare för att de ska kunna bekanta sig med Uppförandekoden, vilken inkluderar mutor och affärsetik, samt andra viktiga rutiner och processer. Därtill anordnar Kinnevik årligen en obligatorisk utbildning i Uppförandekoden för alla medarbetare.

Uppförandekod (på engelska, pdf)


Whistleblower Policy

Kinnevik förespråkar en hög standard för öppenhet, ärlighet och ansvar. I linje med detta förväntar vi oss att alla medarbetare, såväl som relevanta tredje parter som samarbetar med bolaget, träder fram och meddelar om man känner allvarlig oro för någon del av Kinneviks arbete.

Vem ska du kontakta? 
Vem som helst med ett klagomål eller oro för oegentligheter som bedrivs av en person i ledande ställning eller en nyckelanställd inom Kinnevik, bör försöka kontakta sin handledare, chef eller ansvarig för den avdelning som tillhandahåller den relevanta tjänsten.

Som ett alternativ, kan även ordförande för revisionsutskottet samt chefjuristen bli kontaktade via e-mail report.violation@kinnevik.com eller via ordinarie post till Kinnevik AB, Box 2094, SE-103 30 Stockholm, Sverige. Anonyma rapporter kommer accepteras.

Whistleblower Policy (på engelska, pdf)


Corporate Responsibility Policy

I Kinneviks Corporate Responsibility Policy beskriver vi våra förväntningar i förhållande till våra portföljbolags hållbarhetsarbete och -resultat.

Corporate Responsibility Policy (på engelska, pdf)

 

Lobbying Policy 

Kinneviks policy är att aktivt delta i öppna dialoger med lokala regeringar, myndigheter och lagstiftare. Syftet med dessa dialoger är att bidra till och förbättra lagstiftning och samhället i stort. Kinnevik deltar bland annat i remissförfaranden på områden av betydelse för vår och våra portföljbolags verksamheter.