Viktiga policys

Kinnevik viktigaste hållbarhetspolicyer är vår Uppförandekod, Whistleblower Policy och Corporate Responsibility Policy.


Uppförandekod

Samtliga medarbetare och representanter för Kinnevik förväntas följa Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har en introduktionsprocess för nya medarbetare för att de ska kunna bekanta sig med Uppförandekoden, vilken inkluderar mutor och affärsetik, samt andra viktiga rutiner och processer. Därtill anordnar Kinnevik årligen en obligatorisk utbildning i Uppförandekoden för alla medarbetare.

Uppförandekod (på engelska, pdf)


Whistleblower Policy

Såsom det anges i Kinneviks Whistleblower Policy förväntar vi oss även att alla medarbetare, såväl som relevanta tredje parter som samarbetar med bolaget, träder fram och meddelar om man känner allvarlig oro för någon del av Kinneviks arbete.

Whistleblower Policy (på engelska, pdf)


Corporate Responsibility Policy

I Kinneviks Corporate Responsibility Policy beskriver vi våra förväntningar i förhållande till våra portföljbolags hållbarhetsarbete och -resultat.

Corporate Responsibility Policy (på engelska, pdf)