Viktiga policys

Uppförandekod

Samtliga medarbetare, representanter för Kinnevik och tredje part som arbetar med Kinnevik förväntas följa Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har en introduktionsprocess för nya medarbetare för att de ska bekanta sig med Uppförandekoden, vilken inkluderar mutor och affärsetik, anti-korruption samt andra viktiga rutiner och processer. Därtill anordnar Kinnevik årligen en obligatorisk utbildning i Uppförandekoden för alla medarbetare. Uppförandekoden delas med alla relevanta leverantörer på årlig basis. 

Uppförandekod (på engelska, pdf)


Sustainability Policy

I Kinneviks Sustainability Policy beskriver vi våra förväntningar i förhållande till våra portföljbolags hållbarhetsarbete och -resultat.

Sustainability Policy (på engelska, pdf)

 

Lobbying Policy 

Kinneviks policy är att aktivt delta i öppna dialoger med lokala regeringar, myndigheter och lagstiftare. Syftet med dessa dialoger är att bidra till och förbättra lagstiftning och samhället i stort. Kinnevik deltar bland annat i remissförfaranden på områden av betydelse för vår och våra portföljbolags verksamheter.

 

Tax policy

Kinnevik arbetar aktivt med ansvarsfull skatt och Kinnevik ska upprätthålla de högsta standarderna för skattecompliance och alla skattefrågor ska hanteras i full överensstämmelse med lokal lagstiftning och internationella riktlinjer.

 

Whistleblower Policy

Läs mer här >


Mångfald och inkludering

Kinneviks policyer, processer och regler avseende mångfald och inkludering återfinns i vår Employee Handbook, Talent Management Policy och Work Environment Handbook. Läs mer om de viktigaste aspekterna inom mångfald och inkludering för Kinnevik >