Vårt synsätt

Överallt där vi är verksamma runt om i världen är vårt fokus att bygga digitala konsumentbolag som förbättrar människors liv. Som en aktiv ägare och ledande investerare har vi tydliga förväntningar på våra portföljbolag att de ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

HÅLLBARHET PÅ KINNEVIK

HÅLLBARHET PÅ KINNEVIK

För Kinnevik handlar hållbarhet om att skapa långsiktiga värden för aktieägarna och samhället genom att skapa välstyrda bolag som på ett positivt sätt bidrar till de samhällen där verksamheten bedrivs. Det innebär att vår definition av hållbarhet omfattar att skapa bra strukturer för GRC i våra portföljbolag samt sunda sociala, miljömässiga och ekonomiska system. 

Styrelsen ansvarar för Kinneviks övergripande strategi, där vår syn på hållbarhet som en integrerad del av vårt värdeskapande ingår. För att stödja integrationen av bra GRC i våra bolag har Kinnevik en särskild GRC-funktion. Syftet med GRC-funktionen är att driva och följa upp implementeringen av GRC- och hållbarhetsstrukturer på Kinnevik och i våra portföljbolag. Under 2016 etablerade Kinnevik ett GRC-utskott utsedd av styrelsen för att bistå densamma i arbetet med att övervaka dessa strukturer i Kinnevik och i portföljbolagen.

INTRESSENTDIALOG

INTRESSSENTDIALOG

Att ha en nära dialog med våra främsta intressentgrupper är en av de viktigaste hörnstenarna i Kinneviks hållbarhetsarbete. I tabellen nedan återfinns de intressentgrupper som identifierats som viktigast för Kinnevik och de metoder vi använder för att föra dialog med dem. Intressentgrupperna identifierades genom diskussioner i styrelse och ledning som de grupper som i högsta grad påverkas av vår verksamhet samt har ett stort inflytande över Kinneviks möjlighet att implementera våra strategier eller uppnå våra mål. Fokusområdena för varje intressentgrupp lyftes fram i dialoger med Kinnevik under året. 

Från vår Hållbarhetsrapport 2018

I länken nedan finns mer information om de intressentgrupper som är viktigast för Kinnevik och de metoder vi använder för att föra dialog med dem.

Intressentdialog (pdf)

KINNEVIKS VIKTIGASTE INTRESSENTGRUPPER:

  • Medarbetare på Kinnevik och våra portföljbolag
  • Investerare och analytiker
  • Portföljbolag
  • Myndigheter och lagstiftande organ

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

Kinneviks väsentlighetsaspekter identifierades genom en interaktiv intressentdialog, jämförelser med likartade bolag och bästa praxis i branschen.

För att fastställa våra väsentlighetsaspekter har vi beaktat påverkan på intressentbeslut och betydelsen av ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Väsentlighetsaspekterna omfattar de främsta hållbarhetsriskerna och -möjligheterna som vi anser är viktiga att fokusera på, både i den egna verksamheten och genom vårt inflytande över våra portföljbolag.

Från vår Hållbarhetsrapport 2018

Mer information om Kinneviks viktiga hållbarhetsfrågor finns genom nedan länk.

Viktiga hållbarhetsfrågor

KINNEVIKS VÄSENTLIGA ASPEKTER:

  • Aktivt ägarskap
  • Sund bolagsstyrning och affärsetik
  • Hållbart ekonomiskt resultat
  • Team, mångfald och välmående
  • Miljömässig påverkan