Vårt aktiva ägande

Kinnevik har ett betydande inflytande över sina portföljbolag genom kapital, representation i styrelserna samt operativt stöd. Att driva en ambitiös hållbarhetsagenda i våra bolag är centralt i Kinneviks roll som aktiva ägare.


Läs mer om hållbarhetsresultatet i våra bolag i Hållbarhetsrapporten 2019:

Vårt aktiva ägande (PDF)


Kinnevikstandarderna

Kinnevik har tagit fram ett strukturerat ramverk för att definiera praxis inom hållbarhet för våra bolag, för att mäta hållbarhetsresultaten samt ta fram prioriteringar och handlingsplaner, tillsammans kallat Kinnevikstandarderna (”Standarderna”). De har tagits fram utifrån prioriteringar som har identifierats genom intressentdialoger, jämförelser med likartade bolag och praxis i branschen.

Kinneviks investeringsteam, med stöd av vår Hållbarhetsfunktion, ansvarar för att implementera Standarderna i våra portföljbolag. I grund och botten arbetar vår Hållbarhetsfunktion med affärsutveckling med syfte att stötta våra bolag i att införa nödvändiga strukturer, processer och en företagskultur för att bli framgångsrika på lång sikt.

Standarderna speglar våra väsentliga aspekter och består av 64 standarder fördelade på tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. 

Kinnevik utför en årlig utvärdering av alla betydande portföljbolag, både noterade och onoterade, utifrån Standarderna. Efter att bedömningen är slutförd betygsätter Kinnevik portföljbolagen utifrån deras uppfyllande av Standarderna. Betygsutvecklingen kan spåras över tid för hela portföljen och för enskilda bolag.

Hållbarhetsresultat i våra portföljbolag 2019

En hörnsten i vårt hållbarhetsarbete är den aktiva dialogen med våra bolag. Kinnevik tillhandahåller såväl övergripande strategier som handfast hjälp. Vi har till exempel gett våra bolag konkret input och rekommendationer gällande innehållet i och utformningen av deras uppförandekod och interna kontrollmiljö. Vi har bjudit in våra portföljbolag till två event med plattformen Our Group med fokus på hållbarhetsresultat. Vi har också bidragit till att bygga upp praxis-ramverk för att identifiera, minska och hantera risker och bygga starka styrningsstrukturer. Vi hjälpte vissa bolag med att identifiera sunda visselblåsarsystem samt att utveckla starka informationssäkerhetsstrukturer. Efter utrullningen av vårt ramverk för mångfald och inkludering har vi hjälpt våra bolag att implementera mångfalds- och inkluderingsaspekter i sina viktigaste policyer och erbjudit stöd samt gett exempel på hur man skapar en mer inkluderande arbetsmiljö.

Ekonomi

Ett viktigt fokusområde under året var att utveckla ramverk för hållbarhet i de bolag vi investerade i under 2018. De flesta av bolagen befann sig på ett tidigt skede på sin resa och hade inga strukturerade arbetsflöden kring hållbarhetsinitiativ. De flesta nya bolag med reglerade verksamheter skapade undergrupper i styrelsen för att följa upp framtagandet av initiativ inom olika aspekter. Kinnevik hjälpte också bolagen att skapa interna styrningsstrukturer såsom riskkommittéer och styrningsutskott, med ansvar för att driva utvecklingen. En av de främsta utmaningarna för våra bolag i ett tidigt utvecklingsskede är att balansera tillväxt mot en hållbar affärsutveckling.

Samhälle

Ett viktigt fokusområde under 2019 har varit mångfald och inkludering. I linje med Kinneviks högt ställda förväntningar som anges i vårt ramverk har många av våra bolag gjort stora framsteg genom att bland annat implementera tydliga policys och genomfört utbildningar för anställda. Som ett resultat av det har många blivit mer attraktiva arbetsgivare med lika möjligheter och välmående i fokus. Detta är ett långsiktigt åtagande och många bolag har stora möjligheter att förbättra sitt arbete. Mångfald och inkludering kommer att fortsätta att vara en viktig fråga under de närmaste åren.

Miljö

I takt med att klimatkrisen förvärras svarar Kinnevik och våra portföljbolag på utmaningen. Med vårt aktiva stöd vidtar våra bolag i allt högre grad åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. En allmän trend är att bolag som är mer mogna har mer mogna klimatinitiativ. Under 2020 kommer Kinnevik att fortsätta att arbeta tillsammans med våra portföljbolag för att stötta, uppmuntra och påverka dem på deras resa mot att ta större miljöansvar, med fokus på de bolag som har störst koldioxidutsläpp.