Vårt aktiva ägande

Kinnevik har ett betydande inflytande över sina portföljbolag genom kapital, representation i styrelserna samt operativt stöd. Att driva en ambitiös hållbarhetsagenda i våra bolag är centralt i Kinneviks roll som aktiva ägare.


Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2019:

Vårt aktiva ägande (PDF)


Kinnevikstandarderna

Kinnevik har tagit fram ett strukturerat ramverk för att definiera praxis inom hållbarhet för våra bolag, för att mäta hållbarhetsresultaten samt ta fram prioriteringar och handlingsplaner, tillsammans kallat Kinnevikstandarderna (”Standarderna”). De har tagits fram utifrån prioriteringar som har identifierats genom intressentdialoger, jämförelser med likartade bolag och praxis i branschen.

Kinneviks investeringsteam, med stöd av vår Hållbarhetsfunktion, ansvarar för att implementera Standarderna i våra portföljbolag. I grund och botten arbetar vår Hållbarhetsfunktion med affärsutveckling med syfte att stötta våra bolag i att införa nödvändiga strukturer, processer och en företagskultur för att bli framgångsrika på lång sikt.

Standarderna speglar våra väsentliga aspekter och består av 64 standarder fördelade på tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. 

Betygsprocessen

Kinnevik utför en årlig utvärdering av alla betydande portföljbolag, både noterade och onoterade, utifrån Standarderna. Efter att bedömningen är slutförd betygsätter Kinnevik portföljbolagen utifrån deras uppfyllande av Standarderna. Betygsutvecklingen kan spåras över tid för hela portföljen och för enskilda bolag.

Bedömningsprocessen

Våra börsnoterade bolag utför en årlig självutvärdering för att bedöma hur de uppfyller Standarderna. Självutvärderingen jämförs med Kinneviks bedömning och större avvikelser tas upp till diskussion. Bolagets ledning identifierar, tillsammans med Kinneviks styrelserepresentant och Hållbarhetsfunktionen, de främsta hållbarhetsriskerna och fastställer prioriteringar inför nästkommande år. Efter godkännande från bolagets styrelse eller revisionsutskott implementeras den överenskomna hållbarhetsagendan och följs upp av ledningen.