Vårt aktiva ägande

Kinnevik har ett betydande inflytande över sina portföljbolag genom kapital, representation i styrelserna samt operativt stöd. Att driva en ambitiös hållbarhetsagenda i våra bolag är centralt i Kinneviks roll som aktiva ägare.


Läs mer om hållbarhetsresultatet i våra bolag i vår senaste Hållbarhetsrapport:

Hållbarhetsrapport


Kinnevikstandarderna

Kinnevik har tagit fram ett strukturerat ramverk för att definiera praxis inom hållbarhet för våra bolag, för att mäta hållbarhetsresultaten samt ta fram prioriteringar och handlingsplaner, tillsammans kallat Kinnevikstandarderna (”Standarderna”). De har tagits fram utifrån prioriteringar som har identifierats genom intressentdialoger, jämförelser med likartade bolag och praxis i branschen.

Kinneviks investeringsteam, med stöd av vår Hållbarhetsfunktion, ansvarar för att implementera Standarderna i våra portföljbolag. I grund och botten arbetar vår Hållbarhetsfunktion med affärsutveckling med syfte att stötta våra bolag i att införa nödvändiga strukturer, processer och en företagskultur för att bli framgångsrika på lång sikt.

Standarderna speglar våra väsentliga aspekter och består av 84 mätpunkter fördelade på tre dimensioner av hållbar utveckling: styrningsfrågor, sociala och miljömässiga. 

Kinnevik utför en årlig utvärdering av alla betydande portföljbolag, både noterade och onoterade, utifrån Standarderna. Efter att bedömningen är slutförd betygsätter Kinnevik portföljbolagen utifrån deras uppfyllande av Standarderna. Betygsutvecklingen kan spåras över tid för hela portföljen och för enskilda bolag.

Hållbarhetsresultat i våra portföljbolag 2020

En hörnsten i vårt hållbarhetsarbete är den aktiva dialogen med våra bolag. Vi har påbörjat utrullningen av en klimatstrategi i vår portfölj under 2020 med inriktning på att mäta utsläpp. Vi har utvecklat en verktygslåda för mångfald och inkludering för att inspirera och ge våra bolag praktisk vägledning kring hur man kan skapa arbetsplatser som kännetecknas av högre mångfald och inkludering. Vi har utvidgat omfattningen på Kinnevikplattformen, ett nätverk med event och människor för att dela kunskap och bästa praxis, i syfte att stötta våra bolags utveckling. Vi har kontinuerligt förbättrat styrningsstrukturer i portföljen med särskild inriktning på de nya bolagen. 

Under 2020 har vi lanserat en ny 3.0-version av Kinnevikstandarderna för att höja ambitionsnivån och återspegla vårt ökade fokus på miljö- och samhällsrelaterade aspekter.

Styrning

Vi har kontinuerligt förbättrat alla styrningsstrukturer i våra portföljbolag under 2020, med särskild inriktning på de nya bolagen i portföljen, utifrån vår långsiktiga investeringshorisont. Detta innefattar att arbeta med styrelserna och ledningsgrupperna för att förbättra styrning och kontroll. Vi har också fortsatt att arbeta med alla våra bolag för att förbättra deras interna kontrollmiljö, riskhantering och efterlevnadsramverk. De flesta bolagen förbättrade sin interna styrning under året för att övervaka utvecklingen inom hållbarhetsinitiativ.

Samhälle

Vårt fokus på mångfald och inkludering har fortsatt under 2020. Många av våra bolag har implementerat eller initierat processer för att utforma bolagsövergripande och ledningsledda mångfalds- och inkluderingsstrategier som syftar till att integrera mångfald och inkludering i alla delar av verksamheten.

Mångfald och inkludering kommer att fortsätta att vara en viktig fråga under de närmaste åren.

Miljö

I takt med att klimatkrisen förvärras svarar Kinnevik och våra portföljbolag på utmaningen. Med vårt aktiva stöd vidtar våra bolag i allt högre grad åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Fokus under 2020 var, och förblir under 2021, utrullningen av vår klimatstrategi i portföljen. Den består av tre steg, med ett frivilligt fjärde, och görs i samarbete med portföljbolagen som ett viktigt steg på deras väg mot ett kunderbjudande med lågt klimatavtryck.