Hållbarhetsstrategi och -mål

Kinneviks hållbarhetsstrategi grundar sig på FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en spännande affärsmöjlighet som representerar icke tillgodosedda behov över hela världen

Vår hållbarhetsstrategi är ett ramverk som har satts upp för att fokusera våra resurser på de mest relevanta ekonomiska, samhälleliga och miljörelaterade frågorna, driva resultat samt engagera interna och externa intressenter. Ramverket består av Kinneviks väsentliga frågor samt mål och nyckeltal för varje hållbarhetsområde. Läs mer under respektive hållbarhetsområde nedan. 

EKONOMI

Sunda strukturer för styrning och ekonomisk tillväxt

Kinnevik

 

Mest relevanta Globala mål:

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt
16.5: Bekämpa korruption och mutor
16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner


Våra mål:

 • Upprätthålla sunda bolagsstyrningsstrukturer inklusive riskhantering och efterlevnad i Kinneviks egen verksamhet
 • Leverera en årlig totalavkastning till aktieägarna på 12–15% under en affärscykel
 • Ha en låg skuldsättningsgrad som inte överstiger 10% av portföljvärdet

Läs mer om uppföljningen av våra mål här >

Portfölj


Mest relevanta Globala mål:

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt
8.2: Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering
16.5: Bekämpa korruption och mutor
16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner


Våra mål:

 • Bygga bolag med sunda processer och riktlinjer för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad
 • Säkerställa en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt i våra portföljbolag

Läs mer om uppföljningen av våra mål här >

SAMHÄLLE

Socialt ansvar och att bidra positivt till samhället

Kinnevik


Mest relevanta Globala mål:

5.5: Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
8.8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla
17.16: Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling


Våra mål:

 • Attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare
 • Vara en attraktiv arbetsgivare med mångfald och inkludering, välmående och personlig utveckling i fokus
 • Bidra till och förbättra lagstiftning och samhället i stort genom öppna dialoger
 • Bidra positivt till samhället genom Reach for Change

Läs mer om uppföljningen av våra mål här >


Mål för mångfald och inkludering

Kinnevik har satt fyra mål för mångfald och inkludering för att driva förändring inom Kinnevik och i vår portfölj. Läs mer om målen och uppföljningen av dem i vårt ramverk för mångfald och inkludering.

Portfölj


Mest relevanta Globala mål:

5.5: Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
8.8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla
16.5: Bekämpa korruption och mutor 16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner
17.16: Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling


Våra mål:

 • Säkerställa att våra bolag bygger ansvarstagande affärsrelationer med sina leverantörer, inklusive mänskliga rättigheter, affärsetik samt hälso- och säkerhetsfrågor
 • Säkerställa att våra bolag är attraktiva arbetsgivare med mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, mångfald och inkludering samt välmående och personlig utveckling i fokus
 • Säkerställa att våra bolag har program för att bidra positivt till de samhällen där de verkar

Läs mer om uppföljningen av våra mål här >

MILJÖ

Minskad klimatpåverkan

Kinnevik


Mest relevanta Globala målet:

13.2: Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering


Vårt mål:

Netto noll utsläpp av växthusgaser från Kinneviks egen verksamhet och affärsresor från 2020 och framåt

Målet innebär att Kinnevik ska minska sitt eget utsläpp av växthusgaser till så nära noll som möjligt och kompensera för utsläpp relaterade till affärsresor och andra oundvikliga utsläpp för att uppnå netto noll utsläpp. Kompensationen kommer att ske genom så kallad koldioxidavskiljning och permanent lagring, en ny teknik som möjliggör att koldioxid avskiljs från luften och lagras under mark. 

Eftersom klimatmålet sattes i maj 2020 så kommer vi kunna följa upp på det först under 2021.

Portfölj


Mest relevanta Globala mål:

12.5: Minska mängden avfall markant
12:6: Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
13.2: Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering


Vårt mål:

50% minskning av växthusgasintensitet i Kinneviks portfölj år 2030 jämfört med 2020

Målet innebär att alla portföljbolag ska sätta relevanta klimatmål för deras verksamhet och värdekedjor i linje med de åtgärder som behövs för att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5˚C jämfört med förindustriella nivåer. Eftersom många av våra bolag befinner sig i stark tillväxt så kommer deras utsläpp att mätas i relation till utvecklingen av relevanta ekonomiska och fysiska nyckeltal.

Eftersom klimatmålet sattes i maj 2020 så kommer vi kunna följa upp på det först under 2021.

Kinnevik arbetar med hållbar affärsutveckling på två nivåer, Kinnevik: Ett ansvarstagande bolag, och Portfölj: Vårt aktiva ägande. Våra väsentliga frågor tillämpas både på Kinnevik- och portföljnivå med specifika mål och nyckeltal för respektive nivå. Kinneviks hållbarhetsstrategi är baserad på FNs Globala mål och vi bidrar särskilt till sex av målen. Under varje hållbarhetsområde ovan redogör vi för de mest relevanta Globala målen för respektive hållbarhetsområde samt våra egna mål. 

De Globala målen vi bidrar till:

MÅL 5 Jämställdhet
MÅL 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
MÅL 12 Hållbar konsumtion och produktion
MÅL 13 Bekämpa klimatförändringarna
MÅL 16 Fredliga och inkluderande samhällen
MÅL 17 Genomförande och globalt partnerskap


Läs mer i vår senaste Hållbarhetsrapport:

Hållbarhetsrapport

 

Organisation

Kinneviks styrelse ansvarar för vår övergripande strategi, inklusive hur hållbarhetsfrågor integreras i vårt värdeskapande. För att bistå styrelsen i arbetet med att övervaka vår hållbarhetsagenda har Kinnevik ett Revisions- och hållbarhetsutskott som utses av styrelsen. För att driva integrationen på daglig basis, på Kinneviknivå och i relation till våra portföljbolag, har Kinnevik etablerat ett särskilt hållbarhetsteam. Hållbarhetsteamet ansvarar tillsammans med investeringsteamet för att implementera Kinnevikstandarderna i våra portföljbolag och för att driva vår hållbarhetsagenda.