Socialt ansvar och att bidra positivt till samhället

Kinneviks främsta tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Därmed är en av våra främsta prioriteringar att attrahera och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna. Kinnevik anser att mångfald och inkludering är viktiga tillgångar och en möjlighet till värdeskapande och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som uppstår genom att anställa medarbetare med olika bakgrunder och perspektiv. Vi har också en fast övertygelse om att vi ska bidra till samhället i stort, vilket vi har gjort i många år genom Reach for Change, en ideell organisation grundad av Kinnevik.


Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2019:

Samhälle (PDF)


Ett litet team med stor mångfald

Medan arbetet vi utför ofta förändras, förblir våra kärnvärden desamma. Kinneviks medarbetare delar en entreprenörsanda och tro på att bygga långsiktigt hållbara verksamheter. Kinnevik är en stark förespråkare för mångfald och inkludering. Det avspeglas i vår organisations sammansättning, där totalt nio olika nationaliteter finns representerade. Andelen kvinnliga medarbetare i Kinneviks organisation var i genomsnitt 49 procent under 2019. Andelen kvinnor i Kinneviks investeringsorganisation var 27 procent och i styrelsen 50 procent. Vårt mål för 2022 är att uppnå en könsfördelning på 40/60 i alla Kinneviks team.

Välmående och personlig utveckling i fokus

Kinnevik erbjuder sina medarbetare löpande möjligheter till personlig utveckling, att förbättra sina yrkeskunskaper och att ta ett ökande ansvar för att skapa värde för Kinnevik och våra portföljbolag. Eftersom vi är en liten organisation kan vi anpassa karriärutveckling och vidareutbildning för varje medarbetare. Dessa omfattar bland annat ledarskapskurser och ämnesspecifika utbildningsprogram samt operativ erfarenhet genom utlåning under en begränsad period till något av våra portföljbolag.

För att kunna bedöma vad medarbetarna anser om att arbeta för Kinnevik genomför vi årliga medarbetarundersökningar. Resultatet från medarbetarundersökningen 2019 visade inte på några betydande problem gällande mänskliga rättigheter, lika möjligheter eller arbetsmiljö. Av de 86 procent av medarbetarna som svarade på Kinneviks medarbetarundersökning 2019 angav 95 procent att de skulle rekommendera någon annan att arbeta på Kinnevik.

Framsteg inom mångfald och inkludering

I maj 2019 lanserade Kinnevik ett ramverk för mångfald och inkludering för att driva de viktiga förändringar vi vill se inom Kinnevik, i vår portfölj och i branschen i stort. Utöver vår grundläggande tro på lika rättigheter för alla medarbetare är Kinneviks uppfattning att mångfald och inkludering ger tydliga affärsfördelar eftersom det ger starkare finansiella resultat, bättre beslutsfattande, stimulerar innovation och leder till långsiktigt värdeskapande.

Kinneviks styrelse och ledning har kommit överens om fyra övergripande mål som sammanfattar Kinneviks ambitioner och utgör grunden för Kinneviks ramverk för mångfald och inkludering:

  • 40/60 sammansättning - Kinnevik ska vid utgången av 2022 ha en 40/60 sammansättning (minst 40% av det underrepresenterade könet) i ledningsgruppen samt inom investerings- och finansteamet
  • 10% kvinnligt kapital - från och med 2019 och framåt ska minst 10% av den årliga investeringsbudgeten reserveras för investeringar i företag grundade eller ledda av kvinnor. Om de 10% inte investeras kommer de att rulla över och öka nästa års allokering till 20%
  • Inga uppföljningsinvesteringar - Kinnevik kommer bara överväga att göra uppföljningsinvesteringar i företag som Kinnevik anser ha gjort framsteg i relation till mångfald och inkludering
  • Ledarskap - alla Kinneviks chefer kommer att mätas på mångfald och inkludering, och resultaten kommer att kopplas till deras ersättning

Under året har vi aktivt drivit denna agenda och gjort tydliga framsteg inom Kinnevik och i våra portföljbolag:

  • Rekryterat två nya medlemmar till Kinneviks ledningsgrupp, Erika Söderberg Johnson som CFO och Anna Stenberg som CPO, vilket gör att ledningsgruppen nu består av 43% kvinnor
  • Genomfört en översyn av Kinneviks organisation ur ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv vilket innefattar individuella intervjuer, enkäter till alla anställda och utbildningar i omedveten partiskhet
  • Infört mångfalds- och inkluderingsaspekter i alla delar av investeringsprocessen, från urval och utvärdering av nya investeringsmöjligheter till den pågående utvecklingen av våra bolag
  • Kontinuerligt arbetat för att diversifiera och utöka vår pipeline av potentiella investeringsmöjligheter
  • Inkluderat de fyra övergripande målen för mångfald och inkludering i Kinneviks mål för 2020 vilket knyter dem våra anställdas ersättning