Miljömässig påverkan

Alla bolag har en påverkan på miljön. Vi tycker att det är viktigt att mäta, kompensera och minska Kinneviks negativa påverkan för att kunna vara en förebild för våra portföljbolag.


Beräkning av växthusgasutsläpp

Kinnevik genomför en årlig beräkning av utsläppen av växthusgaser (Greenhouse Gases ”GHG”) som kvantifierar de totala växthusgaser som genereras direkt och indirekt av vår verksamhet. Det här är Kinneviks tredje årliga beräkning och det ger oss ett verktyg för att följa upp och minska vår klimatpåverkan. Beräkningen kvantifierar de sju växthusgaserna enligt Kyoto-avtalet och mäts i enheten koldioxidekvivalens, eller CO2e.

Under 2018 genererade Kinnevik totalt 645 (602) ton CO2e, motsvarande 17,6  (16,1) ton per medarbetare omräknat i antal heltidsanställningar.

Kinnevik's Greenhouse Gas Protocol Report 2018 (på engelska, pdf)


Klimatkompensation

Kinnevik tar ansvar för våra koldioxidutsläpp genom att klimat-kompensera samtliga utsläpp. För varje ton koldioxid som genereras av Kinneviks egen verksamhet kompenserar vi ett ton koldioxid, och uppnår därmed koldioxidneutralitet.

För 2018 har Kinnevik fortsatt att klimatkompensera genom att bidra till det lokala åter-beskogningsinitiativet i San Juan de Limay i Nicaragua. Initiativet är utformat och verifierat i enlighet med Plan Vivo Standard, den äldsta standarden för klimatskyddsprojekt inom området för mar-kanvändning. Projekten måste utgå från en helhetssyn och bekämpa både avskogning och fattigdom, med fokus på återbeskogning. 

Kinnevik's Carbon Offsetting Certificate 2018 (på engelska, pdf)

Från vår Hållbarhetsrapport 2018

Miljömässig påverkan (pdf)