Miljömässig påverkan

Alla bolag har en påverkan på miljön. Vi tycker att det är viktigt att mäta, kompensera och minska Kinneviks påverkan för att kunna vara en förebild för våra portföljbolag.


Beräkning av växthusgasutsläpp

Kinnevik genomför en årlig beräkning av utsläppen av växthusgaser som kvantifierar de totala växthusgaser som genereras direkt och indirekt av vår verksamhet. 2017 genomfördes Kinneviks andra årliga beräkning och det ger oss ett verktyg för att följa upp och minska vår klimatpåverkan. Beräkningen kvantifierar de sju växthusgaserna enligt Kyoto-avtalet och mäts i enheten kolodioxidekvivalens, eller CO2e.

Under 2017 genererade Kinnevik totalt 602 ton CO2e, motsvarande 16,1 ton per medarbetare omräknat i antal heltidsanställningar.

Kinnevik's Greenhouse Gas Protocol Report 2017 (på engelska, pdf)


Klimatkompensation - Kinnevik är koldioxidneutralt

Kinnevik tar ansvar för våra koldioxidutsläpp genom att klimatkompensera samtliga utsläpp. För varje ton koldioxid som generas av Kinneviks egen verksamhet kompenserar vi ett ton koldioxid, och uppnår därmed koldioxidneutralitet. För 2017 kommer Kinnevik att genomföra sin klimatkompensation genom att bidra till ett lokalt återbeskogningsinitiativ i San Juan de Limay i Nicaragua.

Kinnevik's Carbon Offsetting Certificate 2017 (på engelska, pdf)

Från vår Hållbarhetsrapport 2017

Miljömässig påverkan (pdf)