Minskad klimatpåverkan

Alla bolag har en påverkan på miljön. Vi tycker att det är viktigt att mäta, kompensera och minska Kinneviks negativa påverkan för att kunna vara en förebild för våra portföljbolag.


Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2019:

Miljö (PDF)


Beräkning av växthusgasutsläpp

Kinnevik genomför en årlig beräkning av utsläppen av växthusgaser (Greenhouse Gases ”GHG”) som kvantifi erar de totala utsläppen av växthusgaser som genereras direkt och indirekt av vår verksamhet. Uppskattningen ger oss ett verktyg för att följa upp och minska vår klimatpåverkan. Beräkningen har gjorts i enlighet med GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. 

Resultat för 2019

Under 2019 genererade Kinnevik totalt 659 (645) CO2e, motsvarande 16,6 ton (17,6) ton per anställd (omräknat till heltidsanställningar). Vår största klimatpåverkan återfi nns i Scope 3 där tjänsteresor (vilket utgörs nästan enbart av flygresor) motsvarar 95 (95) procent av de totala koldioxidutsläppen under 2019. 

Greenhouse Gas Protocol Assessment 2019
Greenhouse Gas Protocol Assessment 2018
Greenhouse Gas Protocol Assessment 2017
Greenhouse Gas Protocol Assessment 2016

Kompensation av våra utsläpp

Kinnevik tar ansvar för våra koldioxidutsläpp genom klimatkompensation. För att kompensera utsläppen för 2019 har Kinnevik fortsatt samarbetet med ett lokalt återbeskogningsinitiativ i San Juan de Limay i Nicaragua. Se certifikatet för 2019 här. 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Kinnevik har implementerat TCFDs rekommendationer. Läs mer i vår TCFD-rapport för 2020 >