Team, mångfald och välmående

Vår största tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Att attrahera och behålla bra personer är därför centralt för oss. Kinnevik anser att mångfald är en tillgång och en möjlighet till värdeskapande och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som uppstår genom att anställa medarbetare med olika bakgrunder och perspektiv.

Kinnevik är en stark förespråkare för mångfald och lika möjligheter. Det avspeglas i vår organisations sammansättning, där totalt elva olika nationaliteter finns representerade. Kinneviks organisation omfattade 37 anställda i genomsnitt under 2017, varav 23 i Stockholm och 14 i London.

Andelen kvinnliga medarbetare i Kinnevik var i genomsnitt 43 procent under 2017. Andelen kvinnor i Kinneviks investeringsorganisation var 16 procent och i styrelsen 30 procent. Under de närmaste åren strävar vi efter att öka andelen kvinnor, både i investeringsorganisationen och i styrelsen.

 

Kinnevik team.jpg

Från vår Hållbarhetsrapport 2017

Team, mångfald och välmående (pdf)