Hållbarhetsrapport

Kinneviks hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2018 och är sammanställd enligt Global Reporting Initiatives (“GRI”) Standarder för hållbarhetsrapportering: Core nivå tillsammans med relevanta avsnitt av det branschspecifika tillägget GRI Standarder Upplysnin-gar för Finansiella tjänster.

För en beskrivning av hur vi har identi-fierat väsentlighetsaspekterna, se sidan 6 i årsredovisningen. Det här är Kinneviks tredje hållbarhetsrapport och Kinnevik avser att fortsätta med denna typ av rapportering årligen. Hållbarhetsrap-porten 2018 har översiktligt granskats.