Bidrar till FNs hållbarhetsmål

Som undertecknare av FN:s Global Compact arbetar Kinnevik aktivt för att främja principerna gällande män-skliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.

I september 2015 introducerade FN sin Agenda 2030 för hållbar utveckling, som stöds av 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals “SDGs”). Agendan är en handlingsplan för människa, miljö och välstånd som har antagits av FN:s generalför-samling. Under 2018 gjorde Kinnevik en genomgång av hur vår verksamhet, däribland vår påverkan genom portföljbolagen, kan bidra till hållbarhetsmålen. Nedan återfinns exempel på områden där Kinnevik anser sig ha möjlighet att bidra.

INGEN FATTIGDOM

SDG 1

SDG 1 - INGEN FATTIGDOM

Kinnevik investerar i utvecklingsländer och bidrar därmed till mobilisering av resurser samt till utvecklingen av dessa länder. BIMA erbjuder exempelvis försäkringsprodukter via mobiltelefoner i utvecklingsländer, ofta till människor som aldrig tidigare har haft en försäkring. Bayport tillhandahåller lån utan säkerhet och andra finansiella tjänster i Afrika och Latinamerika, och bidrar därmed till delaktighet på finansmarknaden.

FALLSTUDIE: BAYPORT

Bayport erbjuder finansiella lösningar till så kallade formellt och informellt anställda individer i tillväxtmarknader. Verksamheten sträcker sig över 9 länder i Afrika och Latinamerika.

Som ledande på utvecklingsmarknader erbjuder Bayport sina kunder i Botswana, Colombia, Ghana, Mexiko, Mocambique, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia unika och skräddarsydda spar-, överförings-, försäkrings- och lånelösningar.

Mer om Bayport

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

SDG 3

SDG 3 - GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Skalbara lösningar som förbättrar tillgången till, och kvaliteten på, sjukvård är ett av Kinneviks fokusområden för nya investeringar. I januari 2016 gjorde Kinnevik sin första investering i den digitala hälsovårdstjänsten Babylon baserad i Storbritannien. Därtill in-vesterade Kinnevik i mars 2017 i Livongo, ett USA-baserat digitalt hälsovårdsbolag med inriktning på hantering av diabetes, en av världens mest utbredda och snabbast ökande kroniska sjukdomar.

FALLSTUDIE: BABYLON

Babylon är en digital sjukvårdstjänst verksam i Storbri-tannien, Irland och Rwanda. Bolaget kombinerar mobil teknik och artificiell intelligens med medicinsk expertis, med målet att göra sjukvården mer tillgänglig och mindre kostsam för människor över hela världen. 

Nästan hälften av världens befolkning har begränsad tillgång till sjukvård av god kvalitet. Ändå har de flesta av oss, oavsett var vi bor, en mobiltelefon i fickan. Babylon kombinerar den senaste tekniken med de bästa läkarnas kunskap och erfarenhet för att göra sjukvård enklare, bättre, mer tillgänglig och billigare för människor överallt.

 

Mer om Babylon

JÄMSTÄLLDHET

SDG 5

SDG 5 - JÄMSTÄLLDHET

Kinneviks Uppförandekod anger att samtliga medarbetare ska ha lika möjligheter utifrån kompetens, erfarenhet och arbetspresta-tioner oavsett kön. Kinnevik uppmanar också alla sina medarbetare att ta ut föräldraledighet. Läs mer om mångfald och jämställdhet i Kinneviks team på sidan 11 i årsredovsiningen. 

Ett viktigt fokusområde i arbetet med GRC-standarderna gente-mot våra portföljbolag innefattar att ta fram och implementera en Uppförandekod som bland annat innehåller bestämmelser i fråga om jämställdhet. GRC-standarderna anger även att portföljbolagen ska anta en policy mot diskriminering. Därtill engagerar vi oss aktivt i våra portföljbolag för att öka andelen kvinnor i deras styrelser.

Utdrag från BIMAs Uppförandekod:

"Att särbehandla någon på grund av vem de är eller vad de tror på är negativ diskriminering. I praktiken kan det innebära att vägra anställa, arbeta med eller befordra någon på grund av deras religiösa eller politiska övertygelser, kön, sociala status, etnicitet eller sexuella läggning. BIMA anser att diskriminering i alla former är oacceptabelt."

Klicka på länken nedan för att komma till BIMAs videos om sin Uppförandekod, bland annat avseende "Threats to a healthy workplace".

Mer om etik på BIMA

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

SDG 8

SDG 12 –  HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

För Kinnevik innebär erbjudandet av valmöjligheter även att tillhandahålla hållbara alternativ. Genom att investera i Karma bidrar Kinnevik till en mer hållbar inställning till konsumtion och produktion av mat. Karmas målsättning är att säkerställa att bra mat aldrig slängs och att leda omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

FALLSTUDIE: KARMA

Karma är en marknadsplats som kopplar samman konsumenter med lokala restauranger och mataffärer som har ett överskott av mat. Genom att låta kunder köpa osåld mat till ett rabatterat pris i appen, reducerar Karma matavfall.

Varje år ruttnar ca 1/3 av all producerad mat. Genom att ge res-tauranger, caféer och mataffärer möjligheten att sälja deras över-skott av mat på Karmas app, har över 284 ton mat räddats.  Sen lanseringen har Karma lockat till sig över 500 000 appanvändare.

Mer om GFG

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

SDG 16

SDG 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Kinneviks Uppförandekod och GRC-standarder fastslår att Kinnevik och dess portföljbolag har nolltolerans mot mutor och andra former av korruption. 

Utdrag från Kinneviks Uppförandekod:

"Kinneviks avtalsförhållanden med tredje part är viktiga för bolagets framgång. Alla affärsbeslut måste tas på objektiv grund och för Kinneviks bästa baserat på utvärdering av pris, villkor och andra relevanta faktorer."

FALLSTUDIE: BIMA

Milvik erbjuder, under varumärket BIMA, prisvärda och unikt utformade liv- och sjukförsäkringar via mobiltele-fon. BIMA är verksamma i 14 länder i Afrika, Asien, Lati-namerika och Västindien. 

BIMA är den största leverantören av livförsäkringar i Kambodja och har ingått i ett officiellt samarbete med Kambodjas Antikor-ruptionsenhet (“ACU”) för att öka transparensen i bolagets af-färspraxis genom att underteckna ett samförståndsavtal på ACUs huvudkontor. I ett land där hela vardagen präglas av korruption är enda vägen att bekämpa korruption genom samarbeten med den privata sektorn.

Mer om BIMA

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

SDG 17

SDG 17 – GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Som en av grundarna av Reach for Change är Kinnevik aktivt en-gagerad i deras uppdrag att identifiera exceptionella sociala entre-prenörer och hjälpa dem att utveckla innovationer som storskaligt förbättrar barns liv. 

REACH FOR CHANGE

Reach for Change är en ideell organisation grundad av Kinnevik som hjälper sociala entreprenörer att utveckla innovationer som skapar en bättre värld för barn. Reach for Change hittar och utvecklar Change Leaders – lokala entreprenörer med innovativa lösningar som hjälper barn. 

Reach For Change organisationen stöttar entreprenörer i att utveckla sina innovationer genom finansiering, tillgång till affärs-kunskap och nätverksmöjligheter. Reach for Change startades i Sverige 2010 och finns idag i 18 länder på tre kontinenter.

Gå till Reach for Change

Från vår Hållbarhetsrapport 2018

Bidrar till FNs hållbarhetsmål (pdf)