Hållbart ekonomiskt resultat

Att vara ett finansiellt starkt bolag är nödvändigt för att skapa långsiktigt värde för våra intressenter och för att stödja våra bolag i att nå lönsam tillväxt på ett hållbart sätt.


Resultat för 2018

Under 2018 minskade Kinneviks substansvärde med 22 procent till 70,5 Mdkr (90,6), främst till följd av en negativ aktiekursutveckling i Zalando och andra e-handelsbolag. Totala investeringar för året uppgick till 2,7 Mdkr (4,8). Totala avyttringar uppgick till 1,6 Mdkr (5,3). Kinnevik avslutade 2018 med en nettoskuld på 2,9 Mdkr (1,1), motsvarande en belåningsgrad på 4 (1) procent av portföljens värde.

Från vår Hållbarhetsrapport 2018

Hållbart ekonomiskt resultat (pdf)