Sunda strukturer för styrning och ekonomisk tillväxt

För Kinnevik som bolag är det viktigt att ha sunda strukturer för styrning, riskhantering och regelefterlevnad på plats, inklusive tydliga strukturer, policyer och processer i de olika funktionerna. Att vara ett finansiellt starkt bolag är avgörande i vår roll som aktiva ägare för att kunna stödja våra portföljbolag i att uppnå en långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt


Läs mer i vår senaste Hållbarhetsrapport:

Hållbarhetsrapport

Styrning

Kinneviks styrelse är ansvarig för Kinneviks övergripande strategi, inklusive hållbarhet, och är väl förtrogen med Kinneviks hållbarhetspolicyer och -processer. Styrelsen får stöd av Revisions- och hållbarhetsutskottet (en undergrupp inom styrelsen) och riskutskottet som består av Kinneviks ledningsgrupp och investeringschefer. 

Riskhantering

Kinneviks riskramverk finns beskrivet i Riskhanteringspolicyn. Kinneviks ledning har etablerat en Riskkommitté som har möten tre gånger om året för att granska de mest väsentliga riskerna, utvecklingen sedan det senaste mötet, hur effektiva eventuella riskdämpningsåtgärder har varit samt vår övergripande riskaptit. Riskkommitténs arbete presenteras vid varje Revisions- och hållbarhetsutskottets möten.

Regelefterlevnad

Kinneviks efterlevnadsramverk har i första hand fokus på lagar och regler som styr noterade bolag i Sverige. Kinnevik genomför årligen obligatoriska utbildningar i regelefterlevnad för alla medarbetare, vilket inkluderar Uppförandekoden och Insider Trading Rules. Vi gör även regelbundet djupdykningar i vissa frågor, såsom antikorruption och hantering av leverantörskedjan.

Ekonomiskt resultat

Under 2020 ökade Kinneviks substansvärde (NAV) med 52 procent, efter utbetald utdelning, till 111,7 Mdkr (73,3). 

Totala investeringar för året uppgick till 2,3 Mdkr (4,6) varav 1,2 Mdkr i fem nya tillväxtbolag och 1,1 Mdkr i de högpresterande bolagen i vår portfölj av onoterade och tidiga tillväxtinvesteringar, i linje med vårt ramverk för kapitalallokering. 

Totala avyttringar uppgick till 8,9 miljarder SEK (6,2) varav 6,7 Mdkr från en försäljning av en andel om 4,4% i Zalando och 1,2 Mdkr i kontantersättning från Teladocs förvärv av Livongo där vi även erhöll aktier till ett värde om 12,8 Mdkr i Teladoc.

Kinnevik avslutade 2020 med en nettokassa på 3,0 miljarder SEK (-0,9). 

Kinneviks genomsnittliga totalavkastning per den 31 december 2020 var 85% för det senaste året, 22% för de senaste fem åren, 20% för de senaste tio åren och 16% för de senaste 30 åren.