Sunda strukturer för styrning och ekonomisk tillväxt

För Kinnevik som bolag är det viktigt att ha sunda strukturer för styrning, riskhantering och regelefterlevnad på plats, inklusive tydliga strukturer, policyer och processer i de olika funktionerna. Att vara ett finansiellt starkt bolag är avgörande i vår roll som aktiva ägare för att kunna stödja våra portföljbolag i att uppnå en långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt


Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2019:

Ekonomi (PDF)

Styrning

Kinneviks styrelse är ansvarig för Kinneviks övergripande strategi, inklusive hållbarhet, och är väl förtrogen med Kinneviks hållbarhetspolicyer och -processer. Styrelsen får stöd av utskottet för risk, regelefterlevnad och hållbarhet (en undergrupp inom styrelsen) och riskutskottet som består av Kinneviks ledningsgrupp och investeringschefer. 

Riskhantering

Kinneviks riskramverk fi nns beskrivet i Riskhanteringspolicyn. Kinneviks ledning har etablerat en Riskkommitté som har möten tre gånger om året för att granska de mest väsentliga riskerna, utvecklingen sedan det senaste mötet, hur effektiva eventuella riskdämpningsåtgärder har varit samt vår övergripande riskaptit. Riskkommitténs arbete presenteras vid varje möte i utskottet för risk, regelefterlevnad och hållbarhet och till revisionsutskottet på regelbunden basis.

Regelefterlevnad

Kinneviks efterlevnadsramverk har i första hand fokus på lagar och regler som styr noterade bolag i Sverige. Kinnevik genomför årligen obligatoriska utbildningar i regelefterlevnad för alla medarbetare, vilket inkluderar Uppförandekoden och Insider Trading Rules. Vi gör även regelbundet djupdykningar i vissa frågor, såsom antikorruption och hantering av leverantörskedjan.

Ekonomiskt resultat

Under 2019 ökade Kinneviks substansvärde (NAV) med 31 procent, efter utbetald utdelning, till 73,3 miljarder SEK (70,5). Totala investeringar för året uppgick till 4,6 miljarder SEK (2,7). Totala avyttringar uppgick till 6,2 miljarder SEK (1,6).

Kinnevik avslutade 2019 med en nettoskuld på 0,9 miljarder SEK (2,9), motsvarande skuldsättningsgrad på 1,3 procent (4,0) av portföljens värde. Under 2019 avyttrade Kinnevik ett 5-procentigt innehav i Zalando, motsvarande 17 procent av vårt totala aktieinnehav i bolaget, vilket genererade en bruttolikvid om 5,9 Mdkr. Kinnevik delade också ut sitt totala aktieinnehav i Millicom till våra aktieägare, en värdeöverföring på totalt 16,5 Mdkr. 

Kinneviks genomsnittliga totalavkastning per den 31 december 2019 var 40% för det senaste året, 9% för de senaste fem åren, 16% för de senaste tio åren och 12% för de senaste 30 åren.