Vår roll som aktiv ägare

Att driva en ambitiös hållbarhetsagenda i våra portföljbolag är en central del i Kinneviks roll som aktiv ägare. Vi tror att nyckeln till att uppnå lönsam tillväxt över tid är att bedriva verksamheter på ett ansvarsfullt sätt.


GRC-standarderna

För Kinnevik handlar hållbarhet om att skapa långsiktigt aktieä-garevärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinneviks generella förväntningar på våra portföljbolags hållbarhetsresultat beskrivs i vår Corporate Responsibility Policy. Under 2014 inledde Kinnevik arbetet med att ta fram ett strukturerat ramverk för att definiera bästa praxis inom GRC och hållbarhet för våra bolag, för att mäta resultat samt ta fram prioriteringar och handlingsplaner. Kinneviks GRC-standarder togs fram utifrån intressentdialoger, jämförelser med likartade bolag och bästa praxis i branschen. 

GRC-standarderna omfattar 64 standarder som delats in i sex sek-tioner och viktats i enlighet med deras betydelse för våra intressenter samt relevans för portföljbolagens hållbarhetsresultat. En översikt av GRC-standarderna återfinns i tabellen nedan. 

SEKTION

EXAMPEL PÅ INNEHÅLL

VIKTNING

Organisation och struktur
 • Ansvarsfördelning
 • Styrelsens agenda
 • Incitament för ledningen
11%
Bolagsstyrning
 • Styrelsemedlemmar och utskott
 • Uppförandekod
 • System för uppgiftslämnande (Whistleblowing)
32%
Riskhantering
 • Policyer och ramverk
 • Organisation
8%
Regelefterlevnad
 • Affärsetik och antikorruption
 • Sekretess och dataskydd
 • Antitrust-/konkurrenspolicy
20%
Företagsansvar
 • Regelefterlevnad i leverantörskedjan
 • Medarbetarnas utveckling, hälsa, säkerhet och välbefinnande
 • Mänskliga rättigheter
 • Miljö
23%
Informationssäkerhet
 • Affärskontinuitet
6%

 

Resultat från 2018 års bedömning

Utvärderingen under 2018 omfattade 24 (18) bolag, 6 (5) noterade och 18 (13) onoterade, vilket motsvarar cirka 99 (98) procent av Kinneviks portföljvärde. En viktig reflektion från årets utvärdering är att de flesta bolagen har förbättrat sina GRC-poäng. Betterment har exempelvis implementerat ett robust riskhanteringsramverk för att bevaka alla större risker och hur effektiva alla eventuella riskhanteringsåtgärder är. Global Fashion Group har kartlagt lev-erantörskedjan för dess egna märken och granskat väsentliga leverantörer för att säkerställa efterlevnad med den tillämpliga uppförandekoden. 

Den huvudsakliga utmaningen för våra portföljbolag är att sätta rätt ton från toppen avseende GRC och hållbarhet genom aktivt engagemang från styrelse och ledningsgrupp. Bolag i ett tidigt utvecklingsskede kämpar även generellt sett med att balansera GRC-utveckling och tillväxt. Även om informationssäkerhet har varit ett fokusområde för 2018 är det fortfarande ett område där många bolag befinner sig i ett tidigt skede av utvecklingen och därmed ofta får lägre poäng. 

SEKTIONMAXPOÄNGTOTALPOÄNG 2017
(viktad mot NAV)
TOTALPOÄNG 2018
(viktad mot NAV)
Organisation och struktur111010
Bolagsstyrning322828
Riskhantering867
Regelefterlevnad201717
Företagsansvar231818
Informationssäkerhet643
TOTALT1008183

 

Mål för 2019

Målet för räkenskapsåret 2019 är att förbättra poängen inom alla sektioner av GRC-standarderna för våra existerande innehav och etablera en stabil grund för GRC och hållbarhet i alla nya bolag som Kinnevik kan komma att investera i under 2019.

Från vår Hållbarhetsrapport 2018

Aktivt ägarskap (pdf)