Vår roll som aktiv ägare

Att driva en ambitiös hållbarhetsagenda i våra portföljbolag är centralt i Kinneviks roll som en aktiv ägare. Vi tror att nyckeln till att uppnå lönsam tillväxt över tid är att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.


GRC-standarderna

För Kinnevik handlar hållbarhet om att skapa långsiktigt aktieägarevärde såväl som socialt värde genom att bygga väl styrda bolag som bidrar positivt till samhället. Under 2014 inledde Kinnevik arbetet med att ta fram ett strukturerat ramverk för att definiera bästa praxis inom hållbarhet för våra bolag, för att mäta hållbarhetsresultat samt ta fram prioriteringar och handlingsplaner. Kinneviks GRC-standarder (Governance, Risk and Compliance Standards) togs fram utifrån intressentdialoger, jämförelser med likartade bolag och bästa praxis i branschen.

GRC-standarderna omfattar 62 standarder som delats in i sex sektioner och viktats i enlighet med deras betydelse för våra intressenter samt relevans för portföljbolagens hållbarhetsresultat. En översikt av GRC-standarderna återfinns i tabellen nedan.

SEKTION

EXAMPEL PÅ INNEHÅLL

VIKTNING

Organisation och struktur
 • Ansvarsfördelning
 • Styrelsens agenda
 • Incitament för ledningen
11%
Bolagsstyrning
 • Styrelsemedlemmar och kommittéer
 • Uppförandekod
 • System för uppgiftslämnande (Whistleblowing)
32%
Riskhantering
 • Policyer och ramverk
 • Organisation
8%
Regelefterlevnad
 • Affärsetik och antikorruption
 • Sekretess och dataskydd
 • Antitrust-/konkurrenspolicy
20%
Företagsansvar
 • Regelefterlevnad i leverantörskedjan
 • Medarbetarnas utveckling, hälsa, säkerhet och välbefinnande
 • Mänskliga rättigheter
 • Miljö
23%
Informationssäkerhet
 • Affärskontinuitet
6%

 

Resultat från 2017 års bedömning

Bedömningen under 2017 omfattade 18 bolag, 5 noterade och 13 onoterade, vilket motsvarar cirka 98 procent av Kinneviks portföljvärde. En viktig reflektion från årets utvärdering är att de flesta bolagen har gjort stora framsteg vad gäller att utveckla sunda organisationer och strukturer avseende styrning, riskhantering och regelefterlevnad. Zalando har till exempel publicerat ett uttalande om modern slavhandel som visar hur de arbetar i hela värdekedjan för att skydda mänskliga rättigheter. BIMA har undertecknat ett samförståndsavtal med andra multinationella företag som bedriver verksamhet i Kambodja för att bekämpa korruptionen i landet. GFG har publicerat riktlinjer till sina rörelsedrivande enheter gällande ansvarfull rekrytering och anställning av gästarbetare.

Från vår Hållbarhetsrapport 2017

Aktivt ägarskap (pdf)