Sund bolagsstyrning och affärsetik

Som en ansvarstagande och aktiv ägare strävar Kinnevik efter att vara en förebild för våra portföljbolag. Viktiga hållbarhetsaspekter för oss som ett investmentbolag innefattar att ha en tydlig organisationsstruktur, starka policys och processer på plats, samt robusta strukturer för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad.


Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår från svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt regler och rekommendationer som har utfärdats av relevanta självreglerande organ. Kinnevik tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Ansvaret för hållbarhetsfrågor är fördelat mellan Kinneviks styrelse, GRC-kommittén, Riskkommittén, vd och Chefsjuristen. Styrelsen ansvarar för Kinneviks övergripande strategi, inklusive hållbarhetsarbetet.

Riskhantering

Kinneviks styrelse ansvarar för den interna kontrollen i enlighet med aktiebolagslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Kinneviks riskramverk finns beskrivet i Riskhanteringspolicyn. Kinneviks ledning har etablerat en Riskkommitté som har möten minst en gång i kvartalet för att granska de mest väsentliga riskerna, utvecklingen sedan det senaste mötet samt hur effektiva riskhanteringsåtgärderna har varit. Riskkommitténs arbete presenteras regelbundet för GRC-kommittén och Revisionskommittén.

Efterlevnad

Kinneviks efterlevnadsramverk har i första hand fokus på lagar och regler som styr noterade bolag i Sverige, däribland Nasdaqs Regelverk för emittenter, EU-förordningen om marknadsmissbruk (596/2014), Finansinspektionens vägledning för börs- och MTF-bolag samt andra lagar och regler hänförliga till Kinneviks verksamhet och investeringar. GRC-kommittén och Revisionskommittén uppdateras regelbundet gällande status för efterlevnaden.

Due diligence-granskningar gällande hållbarhet

för nya investeringar Hållbarhet är ett separat arbetsflöde i due diligence-processen för alla Kinneviks nya investeringar i privata bolag. Alla potentiella nya investeringar utvärderas utifrån sina hållbarhetsresultat och hållbarhetsstrukturer. Vi använder GRC-standarderna som bas för due diligence-granskningen, vilken görs genom diskussioner och intervjuer med bolagets ledningsgrupp. Due diligence-processen gällande hållbarhet innefattar bland annat granskning avseende mänskliga rättigheter och en bedömning av korruptionsrisker.

Från vår Hållbarhetsrapport 2017

Sund bolagsstyrning och affärsetik (pdf)