Sund bolagsstyrning och affärsetik

Som en ansvarstagande och aktiv ägare strävar Kinnevik efter att vara en förebild för våra portföljbolag. Viktiga hållbarhetsaspekter för oss som investmentbolag innefattar att ha en tydlig organisationsstruktur, starka policyer och strukturerade processer, samt robusta strukturer för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad.


Bolagsstyrning

 

Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår från svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt regler och rekommendationer utfärdade av relevanta självreglerande organ. Kinnevik följer Svensk kod för bolagsstyrning. Ansvaret för hållbarhetsfrågor är fördelat mellan Kinneviks styrelse, GRC-utskottet, Riskkommittén, vd och chefsjuristen. Styrelsen ans-varar för Kinneviks övergripande strategi, inklusive hållbarhets-arbetet, och är väl förtrogen med Kinneviks hållbarhetspolicyer och -processer. 

GRC-utskottet utgörs av en undergrupp inom styrelsen och utses av styrelsen för att hjälpa till med övervakningen av bolagsstyrn-ingsstrukturer i Kinneviks portföljbolag, Kinneviks riskhanterings-processer samt efterlevnad av lagar, regler och uppförandekoder.

Riskhantering

Kinneviks styrelse ansvarar för den interna kontrollen i enlighet med aktiebolagslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Kinneviks risk-ramverk finns beskrivet i Riskhanteringspolicyn. Kinneviks ledning har etablerat en Riskkommitté som träffas minst en gång i kvartalet för att granska de mest väsentliga riskerna, utvecklingen sedan det senaste mötet samt hur effektiva riskhanteringsåtgärderna har varit. Riskkommitténs arbete presenteras regelbundet för GRC-utskottet och Revisionsutskottet.

Efterlevnad

Kinneviks regelefterlevnadsramverk fokuserar i första hand på lagar och regler som styr noterade bolag i Sverige, däribland Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, EU-förordningen om marknadsmissbruk (596/2014), aktiebolagslagen, samt andra lagar och regler hänförliga till Kinneviks verksamhet och investeringar. GRC-utskottet och Revisionsutskottet uppdateras regelbundet gällande status för regelefterlevnaden

Due diligence-granskningar gällande hållbarhetför nya investeringar

Hållbarhet och GRC är ett separat arbetsflöde i due diligence-processen för alla Kinneviks nya investeringar i privata bolag. Alla potentiella nya investeringar utvärderas utifrån sina hållbarhetsre-sultat och hållbarhetsstrukturer, och väsentliga risker identifieras. Vi använder GRC-standarderna som bas för granskningen, vilken görs genom diskussioner och intervjuer med bolagets ledningsgrupp. Due diligence-processen gällande hållbarhet innefattar bland an-nat granskning avseende mänskliga rättigheter och en bedömning av korruptionsrisker. Om ett potentiellt investeringsobjekt inte följer relevanta standarder, eller inte bedöms vara mottagligt för nödvändiga förbättringar, avstår Kinnevik från investeringen. Håll-barhetsgranskning genomförs av GRC-funktionen med stöd från relevanta medlemmar från investeringsteamet och, om nödvändigt, externa rådgivare. 

Under 2018 investerade Kinnevik i 10 nya bolag som alla genomgick en due diligence-granskning gällande hållbarhet. För att addres-sera väsentliga avvikelser som identifierats, ska handlingsplaner för hållbarhet tas fram med alla nya portföljbolag.

Från vår Hållbarhetsrapport 2018

Sund bolagsstyrning och affärsetik (pdf)