Årsstämma 2009

Motiverat yttrande beträffande Valberedningens, för Investment AB Kinnevik, förslag till styrelse vid årsstämman 2009 (Uppdaterat med tilläggsinformation 23 april 2009)

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2008 sammankallade Cristina Stenbeck i september 2008 en valberedning inför årsstämma 2009 bestående av större aktieägare i Investment AB Kinnevik (“Kinnevik”). Valberedningen består av Cristina Stenbeck som företrädare för Emesco AB samt andra aktieägare, Edvard von Horn som företrädare för familjen von Horn, Wilhelm Klingspor som företrädare för familjen Klingspor, Tomas Nicolin som företrädare för Alecta samt Marianne Nilsson som företrädare för Swedbank Robur fonder. De fem ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget.

Styrelseledamoten Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) föreskriver. De övriga medlemmarna i valberedningen har uppgett att beslutet om valet av ordförande är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck representerar Bolagets största aktieägare.

Valberedningens förslag till styrelse i Kinnevik

Valberedningen föreslår följande:

 • Sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna:
  • Vigo Carlund
  • Wilhelm Klingspor
  • Erik Mitteregger
  • Stig Nordin
  • Allen Sangines-Krause
  • Cristina Stenbeck
 • Nyval av John Hewko till styrelseledamot.
 • Omval av Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens. Den nuvarande styrelsen besitter såväl finansiell som operationell expertis samt aktieägarrepresentation. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt förnyad branschexpertis och kompetens som kommer att gynna styrelsens fortsatta planer för Bolaget. Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen nyval av John Hewko som styrelseledamot samt omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Förslaget att utse John Hewko till styrelseledamot utvidgar ytterligare Kinneviks styrelses breda expertis beträffande utvärdering och analys av sin portfölj av tillgångar samt nya investeringar. Ett flertal av de marknader i vilka dessa bolag verkar är även regioner vari John Hewko både har varit bosatt och arbetat med internationell rätt som delägare vid advokatbyrån Baker and McKenzie i Washington DC. Vidare utgör dessa marknader även regioner där John Hewko har varit ansvarig för utvecklingen av investeringsprogram genom sitt arbete i Millennium Challenge Corporation (MCC). Genom sitt nyligen avslutade arbete vid ett amerikanskt statligt förvaltningsorgan som tillhandahåller betydande utvecklingsbistånd till länder i Afrika, Asien, Sydamerika, Mellanöstern och forna Sovjetunionen tillför John Hewko ytterligare en infallsvinkel beträffande privata investeringsmöjligheter i tillväxtmarknader. Valberedningen anser att John Hewko stärker den allmänna förståelsen för dessa marknader samt tillhandahåller ytterligare regionalt kunnande om marknaderna i Östeuropa, Ryssland och övriga CIS-länder vilket kommer att vara värdefullt i kombination med styrelsens nuvarande latinamerikanska expertis. En viktig del av processen med att avsätta kapital i Kinneviks långsiktiga investeringar utomlands är förståelsen för makroekonomiska frågor och nationsspecifika risker. John Hewkos erfarenheter från uppdraget vid Millennium Challenge Corporation tillför ytterligare en dimension till investeringar i Afrika. Valberedningen anser att Kinneviks styrelse i sin helhet är ett dugligt och kompetent organ bestående av personer som har erforderlig expertis, kompletterande erfarenheter samt inte minst tid, energi och engagemang gentemot Bolaget och dess aktieägare.

Relevant information om John Hewko:

John Hewko, Föreslagen styrelseledamot
Född: 1957
Nationalitet: Amerikansk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till Bolagets största aktieägare.
Innehav inklusive eventuell närstående fysisk person: -
Uppdrag i kommittéer: -

John Hewko är sedan 2004 verkställande direktör för Operations/Compact Development vid Millennium Challenge Corporations (”MCC”) där han är ansvarig för ledning och samordning av MCCs aktiviteter under samtliga faser av utvecklingen av investeringsprogram i stödberättigade länder, inklusive idéutveckling, due diligence och utformning, fördragsförhandling samt ikraftträdande av fördrag. MCC är ett amerikanskt statligt förvaltningsorgan vars syfte är att tillhandahålla utvecklingsbistånd till länder i Afrika, Asien, Sydamerika, Mellanöstern och forna Sovjetunionen.
Innan John Hewko tillträdde sin tjänst hos MCC var han internationell delägare på advokatbyrån Baker & McKenzie med specialisering inom internationella företagstransaktioner i tillväxtmarknader. Han arbetade på flera av advokatbyråns kontor i Central- och Östeuropa. Efter ett uppdrag i Moskva grundade och arbetade han som ansvarig delägare på Kievkontoret, följt av nästan sex år som ansvarig för Pragkontoret. Dessförinnan arbetade han i Buenos Aires och Sao Paulo för ledande argentinska respektive brasilianska advokatbyråer och därefter för Gibson, Dunn & Crutcher i Washington och New York med sydamerikanska företagstransaktioner samt projektfinansieringstransaktioner.
John Hewko var Executive Secretary för det internationella Rådgivande Rådet till ukrainska parlamentet mellan 1991 och 1992 varvid han biträdde ett antal ukrainska parlamentskommittéer vid upprättandet av de första ukrainska lagarna avseende utländska investeringar, konkurrensförhållanden och företag. Han assisterade dessutom arbetsgruppen som förberedde det första utkastet av den ukrainska konstitutionen.

John Hewko har examen från Hamilton College (fil. kand, eng. Bachelor’s Degree), Oxford University (St. Antony’s College) (M.Litt.) där han studerade som Marshallstipendiat samt juristexamen från Harvard University. Från 2001 till 2002 var han gästforskare på Carnegie Endowment for International Peace och var under ett flertal år adjungerad professor vid Georgetown University Law Center. Förutom engelska talar John Hewko ukrainska, spanska, portugisiska, ryska och tjeckiska.
Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen återspeglar de viktiga affärsområden och geografiska marknader inom vilka Kinnevik investerar. Valberedningen eftersträvar att utse en styrelse vars sammansättning präglas av en fortsatt balans mellan representanter för större aktieägare och oberoende ledamöter. Vidare strävar valberedningen efter att styrelsen skall bestå av personer med en bred och varierande bakgrund inom ekonomi, finansiering, juridik och industri. En sådan sammansättning skapar en god förmåga att utvärdera och bedöma utsikterna för Kinneviks fortsatta investeringsstrategier samt kärninnehav. Valberedningen har även beaktat styrelsens bredd beträffande styrelseledamöternas erfarenheter av att vara bosatta samt arbeta utomlands i områden som är viktiga för Kinnevik och Kinneviks underliggande innehav. Tonvikten har legat på att identifiera personer med erfarenhet från tillväxtmarknader för att på detta sätt fördjupa styrelsens kunskap rörande de möjligheter och risker som Kinnevik står inför vid nya investeringar och särskilt inför utökning och fördjupning av Kinneviks befintliga investeringar. Det är valberedningens övertygelse att denna styrelse har erforderliga och mångsidiga erfarenheter från olika former av bolagsstyrning från olika delar av världen, vilket ytterligare förstärker nyttan av de marknadsspecifika kunskaper som styrelseledamöterna besitter.

Förslaget till styrelsesammansättning i Kinnevik uppfyller både NASDAQ OMX Stockholms och Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Av de sju föreslagna styrelseledamöterna, är sex styrelseledamöter oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Fem av de sex styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning är även oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare.
Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på Bolagets webbplats, www.kinnevik.se.

___________
April 2009
Valberedningen i Investment AB Kinnevik

´