Årsstämma 2015

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse vid årsstämman 2015

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 sammankallade Cristina Stenbeck en valberedning bestående av ledamöter som är utsedda av de största aktieägarna i Kinnevik. Valberedningen bestod av Cristina Stenbeck, Andreas M. Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, samt Ramsay Brufer utsedd av Alecta. Med anledning av Andreas M. Stenbecks bortgång den 16 mars 2015 har Verdere S.à.r.l. informerat valberedningen att Cristina Stenbeck förutom att vara ordförande även kommer att representera Verdere S.à.r.l. i valberedningen. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans mer än 60 procent av rösterna i Kinnevik.

Styrelsens ordförande Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen. Detta avviker från Svensk kod för bolagsstyrning. De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt beslut om val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren, samt hennes anknytning till bolagets största aktieägare.

Valberedningens förslag till styrelse i Kinnevik

Valberedningen föreslår:

 • Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
 • Omval av samtliga styrelseledamöter med undantag för Vigo Carlund som har avböjt omval.
 • Val av Anders Borg som ny styrelseledamot.
 • Omval av Cristina Stenbeck som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag är följaktligen att följande personer ska väljas till styrelsen i Kinnevik för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

 • Cristina Stenbeck, styrelsens ordförande
 • Tom Boardman
 • Anders Borg
 • Dame Amelia Fawcett
 • Wilhelm Klingspor
 • Erik Mitteregger
 • John Shakeshaft

Valberedningens motiverade yttrande över förslaget

Valberedningens motiverade yttrande över förslaget Valberedningen har haft fyra möten, vissa över telefon, med sedvanlig och regelbunden kontakt mellan mötena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen gjort en genomgång av bolagets position och framtida strategiska prioriteringar, samt till sitt förfogande haft utvärderingar av såväl styrelsen som styrelseordföranden. Valberedningen har i sitt arbete utvärderat kandidater som föreslagits av aktieägare, medlemmar i valberedningen och rekryteringskonsulter.

Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och successionsplanering, med målet att komplettera blandningen av kompetenser och erfarenheter som finns representerade i styrelsen. För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har valberedningen, bland annat mot bakgrund av de utvärderingar som genomförts, gjort en genomgång av de nuvarande styrelseledamöternas erfarenheter och kompetenser samt bedömt balansen mellan generalister och ledamöter med mer sektorspecifik kompetens.

Efter att ha informerats av Vigo Carlund om att han avböjer omval, beslutade valberedningen att föreslå övriga sex styrelseledamöter för omval och att förstärka styrelsen genom rekryteringen av Anders Borg. Med hans oöverträffade marknadsförståelse och globala perspektiv kommer Anders bidra med unik kompetens till styrelsen. När Kinnevik fortsätter expansionen av sitt geografiska avtryck kommer Anders djupa förståelse för dynamiken i de tillväxtmarknader där Kinneviks portföljbolag bedriver verksamhet bidra till att bygga ett ännu starkare Kinnevik. Tillsammans med Dame Amelia Fawcett kommer Anders även att utses till vice ordförande i styrelsen.

Anders Borg var Sveriges finansminister mellan 2006 och 2014. Anders är för närvarande rådgivare till Citigroup och medlem i bankens nordiska Advisory Board, samt ordförande för World Economic Forums Global Financial System Initiative. Valberedningen i Millicom har föreslagit att Anders Borg väljs till ny styrelseledamot i Millicom vid bolagets årsstämma. Innan hans politiska karriär arbetade Anders inom finansbranschen i Stockholm på Transferator Alfred Berg, ABN Amro Bank och Skandinaviska Enskilda Banken. Anders har studerat filosofi, ekonomisk historia och statskunskap vid Uppsala Universitet samt deltagit i forskarutbildning i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans bidrar med en bra balans av operationell och finansiell kunskap, djup förståelse för Kinneviks portföljbolag, och värdefulla erfarenheter från andra affärsverksamheter i de regioner där Kinnevik är aktivt närvarande. Styrelsen besitter även en väl avvägd blandning av aktieägarrepresentation och relevanta erfarenheter av investeringar, kapitalallokering och makroekonomiska bedömningar i ett flertal geografiska områden som är viktiga för Kinnevik.

I sitt arbete har valberedningen särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, i termer av kön, åldrar och nationaliteter, samt erfarenheter, yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Enligt valberedningen är den föreslagna styrelsesammansättningen ändamålsenlig i detta hänseende, eftersom den representerar en rad olika nationaliteter och bakgrunder, och en blandning av män och kvinnor med relevanta kunskaper som väl passar Kinneviks framtida prioriteringar. Valberedningen kommer att fortsätta arbeta aktivt för en ökad jämställdhet för att förbättra styrelsens diskussioner kring bolagets nyckelfrågor.

Oberoendebedömning

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2015 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens bedömning är att sex av de sju föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att sex av de sju föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den föreslagna styrelsesammansättningen följer således reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning om oberoende.

Några av de föreslagna ledamöterna har även styrelseuppdrag i Kinneviks portföljbolag och uppbär därför styrelsearvoden från dessa bolag. Enligt valberedningen påverkar inte dessa arvoden ledamöternas oberoende i förhållande till Kinnevik eller dess bolagsledning. Eftersom Kinnevik är ett investeringsbolag som är huvudägare i de flesta av de företag som det investerar i, anser valberedningen att det är en väsentlig fördel för Kinnevik att dess styrelseledamöter har uppdrag, i styrelsen eller andra rådgivande bolagsorgan, i bolag som Kinnevik är investerade i.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats, www.kinnevik.se.

___________
April 2015
VALBEREDNINGEN
INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)