Årsstämma 2014

Valberedningens, i Investment AB Kinnevik, motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman 2014

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2013 har Cristina Stenbeck sammankallat en valberedning bestående av ledamöter som har utsetts av de största aktieägarna i Kinnevik. Valberedningen består av Cristina Stenbeck, Max Stenbeck som har utsetts av Verdere S.à.r.l., Wilhelm Klingspor som har utsetts av familjen Klingspor, Ramsay Brufer som har utsetts av Alecta samt Edvard von Horn som har utsetts av familjen von Horn. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans mer än 50 procent av rösterna i Kinnevik.

Styrelsens ordförande Cristina Stenbeck har valts till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt hennes anknytning till bolagets största aktieägare.

 

Valberedningens förslag till styrelse i Kinnevik

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha följande sammansättning:

 • Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
 • Omval av samtliga styrelseledamöter med undantag för Lorenzo Grabau och Allen Sangines Krause som har avböjt omval.
 • Val av John Shakeshaft till ny styrelseledamot.
 • Omval av Cristina Stenbeck som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag är sålunda att, för en mandatperiod intill slutet av nästa årsstämma, följande personer ska väljas till styrelsen i Kinnevik:

 • Cristina Stenbeck, styrelsens ordförande
 • Tom Boardman
 • Vigo Carlund
 • Dame Amelia Fawcett
 • Wilhelm Klingspor
 • Erik Mitteregger
 • John Shakeshaft

Valberedningens motiverade yttrande över förslaget

Valberedningen har hållit fem sammanträden med ytterligare samtal mellan sammanträdena. Valberedningen har i sitt arbete gjort en genomgång av Kinneviks position och framtida strategiska inriktning samt genomfört en skriftlig utvärdering av styrelsearbetet och styrelseordförandens arbete. Styrelsens sammansättning och den expertkunskap som fordras av styrelseledamöterna har varit i fokus under valberedningens diskussioner. Valberedningens bedömning har varit inriktad på de nuvarande ledamöternas erfarenheter och kunskap samt behovet av att ha ledamöter som har breda kunskaper såväl som de vars kunskap är mer bransch- och/eller marknadsspecifik.

Den nuvarande styrelsen har en balanserad blandning av finansiella och operationella färdigheter, goda insikter i Kinneviks portföljbolag och värdefulla erfarenheter och perspektiv hämtade från andra företag med verksamhet i för Kinnevik viktiga regioner. Inom styrelsen finns det också en bra mix av aktieägarrepresentation, och relevanta erfarenheter av att göra investeringar och kapitalplaceringar i flera viktiga geografiska regioner.

Efter att Lorenzo Grabau och Allen Sangines Krause meddelat att de inte stod till förfogande för omval vid årsstämman, har valberedningen beslutat att föreslå omval av de sex övriga ledamöterna i styrelsen samt att förstärka revisionsutskottet genom att nominera John Shakeshaft till styrelsen. John Shakeshaft är en erfaren och kunnig revisionsutskottsordförande och har varit styrelseledamot i ett av Kinneviks noterade kärninnehav Tele2 i mer än tio år. Valberedningen anser att John Shakeshafts stora erfarenhet från den finansiella sektorn, att han nyligen haft ledande uppdrag i en rad revisionsutskott och hans kunskap när det gäller riskbedömning och riskhantering kommer att vara till stor nytta för Kinneviks revisionsutskott.

Valberedningen föreslår även att Cristina Stenbeck ska omväljas som styrelsens ordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen består av personer med stor erfarenhet inom en rad områden som är strategiskt viktiga för Kinnevik, såsom att leda noterade och onoterade bolag samt att de har kunskaper om specifika branscher, marknader och geografiska regioner. Inom ramen för arbetet har valberedningen övervägt och diskuterat vikten av mångfald inom styrelsen när det gäller kön, ålder, nationalitet samt professionell erfarenhet och kunskapsområden. Enligt valberedningens bedömning är den föreslagna sammansättningen av styrelsen ändamålsenlig i detta avseende, eftersom den har en bredd när det gäller ledamöternas nationalitet och bakgrund samt består av män och kvinnor med relevanta färdigheter och kunskaper som matchar bolagets framtida inriktning.

Val av John Shakeshaft

John Shakeshaft kommer att tillföra Kinneviks styrelse erfarenhet från den finansiella sektorn och erfarenhet inom telekommunikationsområdet. Han kommer också att tillföra en djup förståelse om revision, riskbedömning och compliance-processer samt viktig erfarenhet och kunskap inom värderingsfrågor och kommer därigenom på ett positivt sätt bidra till arbetet inom revisionsutskottet. Eftersom Lorenzo Grabau och Allen Sangines Krause meddelat att de inte står till förfogande för omval föreslår valberedningen att John Shakeshaft ska vara ordförande i revisionsutskottet. Revisionsutskottet föreslås ha tre medlemmar och även bestå av ledamöterna Erik Mitteregger och Tom Boardman.

John Shakeshaft har mer än tjugofem års erfarenhet från den globala finansiella sektorn och har haft ledande befattningar inom ABN AMRO (2004-2006), Cardona Lloyd (2002-2004), Lazard LLC (2000-2002) och i Barings Bank (1994-2000). John Shakeshaft är sedan 2007 styrelseordförande för Ludgate Environmental Fund Ltd, sedan 2003 styrelseledamot i Tele2 AB, sedan 2004 styrelseledamot i Economy Bank NV, sedan 2007 styrelseledamot i TT Electronics Inc, sedan 2006 medlem av investeringskommittén för Corestone AG och sedan 2007 Investment Director för Valiance LLP. John Shakeshaft är även styrelseledamot i Cambridge University. John Shakeshaft har examen från Cambridge University.

Oberoendebedömning

Valberedningen följer och utvärderar löpande var och en av ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. I arbetet med att ta fram förslag till årsstämman 2014 har valberedningen gjort bedömningen att alla föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sex av de sju föreslagna ledamöterna är även oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. Den av valberedningen föreslagna styrelsesammansättningen är således förenlig med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning om oberoende.

Några av de föreslagna ledamöterna har även styrelseuppdrag i Kinneviks portföljbolag och erhåller därför styrelsearvoden från dessa bolag. Enligt valberedningen påverkar inte dessa arvoden ledamotens oberoende i förhållande till Kinnevik eller bolagsledningen i Kinnevik. Eftersom Kinnevik är ett investmentbolag som är huvudägare i de flesta av de företag som de investerar i, anser valberedningen att det är en väsentlig fördel för Kinnevik att ledamöter i styrelsen har uppdrag, i styrelsen eller andra rådgivande bolagsorgan, i bolag som Kinnevik investerar i.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats, www.kinnevik.se.

___________
April 2014
INVESTMENT AB KINNEVIK (Publ)
Valberedningen