Utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor

James Anderson utsågs till ordförande i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor, och Susanna Campbell och Harald Mix utsågs till ledamöter i utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 9 maj 2022.

Styrelsen utser, efter konsultation med valberedningen, ledamöter och ordförande i Utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor. Utskottets uppgifter framgår av avsnitt 9.1 i Koden, och omfattar frågor om löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för ledningen i moderbolaget.

Utskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor ska sammanträda minst en gång per år och därutöver vid behov, varvid protokoll ska föras.