Revisionsutskottet

Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i Revisionsutskottet, och Henrik Poulsen, Wilhelm Klingspor och Susanna Campbell utsågs till ledamöter i Revisionsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2020.

Revisionsutskottets uppgifter framgår av 8 kap 49b § ABL. I dessa uppgifter ingår att Revisionsutskottet ska upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisorer, utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering samt över internrevisionen i koncernen. Revisionsutskottets arbete inriktas på kvaliteten och riktigheten i koncernens finansiella redovisning och därtill hörande rapportering samt arbetet med den interna finansiella kontrollen inom koncernen. Vidare utvärderar Revisionsutskottet revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Revisionsutskottet följer hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas, diskuterar andra väsentliga frågor som har samband med bolagets ekonomiska redovisning och rapporterar iakttagelser till styrelsen.

Revisionsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Revisionsutskottets sammanträden protokollförs och rapporteras till styrelsen vid nästföljande styrelsemöte.