GRC-utskottet

Dame Amelia Fawcett,Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

Utskottet för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (Governance, Risk and Compliance, "GRC") utses av Kinneviks styrelse för att bistå i dess arbete att övervaka bolagsstyrningen i Kinneviks portföljbolag, Kinneviks riskhanteringsprocesser samt efterlevnad av lagar, regler och uppförandekoder.