GRC-utskott

Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Cristina Stenbeck och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 21 maj 2018. Dame Amelia Fawcett valdes till utskottets ordförande.

Utskottet för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (Governance, Risk and Compliance, "GRC") utses av Kinneviks styrelse för att bistå i dess arbete att övervaka bolagsstyrningen i Kinneviks portföljbolag, Kinneviks riskhanteringsprocesser samt efterlevnad av lagar, regler och uppförandekoder.