Ersättningsutskottet

Susanna Campbell, Dame Amelia Fawcett och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i Ersättningsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 6 maj 2019. Susanna Campbell valdes till utskottets ordförande.

Styrelsen utser, efter konsultation med valberedningen, ledamöter och ordförande i Ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets uppgifter framgår av avsnitt 9.1 i Koden, och omfattar frågor om löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för ledningen i moderbolaget.

Ersättningsutskottet ska sammanträda minst en gång per år och därutöver vid behov, varvid protokoll ska föras.