Styrelsens arbete

Kinneviks styrelse ansvarar för den övergripande förvaltningen av koncernen och för att organisera den i enlighet med Aktiebolagslagen.

 

Översiktsbild

 

CorpGovSv.png

 

Styrelsesammansättning

Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter.

Kinneviks styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. 43% av ledamöterna är kvinnor och 71% av ledamöterna är oberoende i förhållande till Kinnevik, ledningen och större aktieägare. VD är inte en ledamot i styrelsen.

 

Styrelsearbete

Kinneviks styrelse ansvarar för den övergripande förvaltningen av koncernen och för att organisera den i enlighet med Aktiebolagslagen. Styrelsens arbets- och delegationsordning, instruktion till verkställande direktören och rapporteringsinstruktioner uppdateras och fastställs minst en gång per år efter att årsstämma hållits. Efterlevnad av lagar och regler, ansvarstagande samt marknadens förtroende för Kinnevik är några av de viktiga frågor som styrelsen aktivt arbetar med. I Kinneviks Code of Conduct och policy för Corporate Responsibility som styrelsen har antagit beskrivs Kinneviks policy i frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och etik.

Inom styrelsen har liksom tidigare år utsetts ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott, samt ett  utskott för frågor kring bolagsstyrning, risk och regelefterlevnad (Governance, Risk and Compliance, ”GRC”). Dessa utskott är för styrelsen beredande organ och inskränker inte styrelsens ansvar för bolagets skötsel och för de beslut som fattas.  Chefsjuristen och bolagets sekreterare Mattias Andersson ansvarar för att arbetsordningen följs och samtliga styrelseledamöter kan vända sig till sekreteraren för att få råd och hjälp i styrelsearbetet. Inom styrelsen har liksom tidigare år utsetts ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott, samt ett  utskott för frågor kring bolagsstyrning, risk och regelefterlevnad (Governance, Risk and Compliance, ”GRC”). Dessa utskott är för styrelsen beredande organ och inskränker inte styrelsens ansvar för bolagets skötsel och för de beslut som fattas.

 

Särskilt behandlade frågor 2018 

Viktiga frågor som särskilt behandlats av Kinneviks styrelse under 2018 omfattar bland annat utdelningen av Kinneviks aktier i MTG till dess aktieägare, den övergripande strategin och finansiella utvecklingen inom Kinnevik och de större portföljbolagen och Kinneviks privata investeringsstrategi. Till grund för diskussionerna rörande de noterade intressebolagen har Kinneviks ledning presenterat oberoende analyser av respektive bolags strategi, verksamhet och bedömning av framtida möjligheter på de marknader där bolagen verkar. Vidare har verkställande direktörer i vissa noterade intressebolag hållit sedvanliga investerarpresentationer för Kinneviks styrelse.

 

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen följer ett fastställt förfarande för att årligen utvärdera resultatet av styrelsens och utskottens arbete, hur väl arbetssättet fungerar och hur det kan förbättras. Vart tredje år genomförs en mer utförlig utvärdering av styrelsen av en oberoende styrelseledamot eller en extern konsult.

Utvärderingen av styrelsearbetet under 2018 genomfördes internt av styrelseordföranden genom en enkätundersökning som täckte områden såsom styrelsens uppfyllande av sina skyldigheter, styrelsens sammansättning och processer, samt de individuella styrelseledamöternas prestation under året. Utvärderingens resultat presenterades för valberedningen av styrelsens ordförande och rapporterades även skriftligen till valberedningen.